facebook

מערכת לניהול ודיווח בחירות מקומיות

מידע למשתמשים במערכת הממוחשבת לניהול חשבונות ולדיווח

​בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993 (להלן - החוק) נקבע כי מבקר המדינה יקבע הנחיות בדבר דרך ניהול מערכת החשבונות של סיעות. בהנחיות הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (ניהול חשבונות), התשע"ג-2013 נקבע כי סיעה תנהל מערכת חשבונות באמצעות המערכת לניהול חשבונות ולדיווח (להלן - המערכת הממוחשבת) ותרשום בה את כל הכנסותיה והוצאותיה. עוד נקבע בהנחיות כי הדוח הכספי של סיעה יופק באמצעות המערכת הממוחשבת, ייחתם בידי נציגי הסיעה ויוגש למבקר המדינה בצירוף חוות דעת רואה חשבון.לתשומת לבכם - על פי הוראות ההנחיות על סיעה לדווח במערכת הממוחשבת על כל תרומה שקיבלה, תוך שלושה ימים מיום קבלתה, ועל כל ערבות שניתנה לטובתה. המידע על התרומות והערבויות יפורסם באתר מבקר המדינה בהסתמך על הדיווח של הסיעה בלבד ועל אחריותה. הנתונים יופיעו ללא עיבוד של משרד מבקר המדינה.

תמיכה טכנית:

לתמיכה ניתן להתקשר בשעות העבודה המקובלות לטלפון: 073-3383858 או באמצעות דוא"ל: election.help@malam.com.