facebook

משרה באגף לתמיכה מקצועית במשרד מבקר המדינה, ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
אחר
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
17/07/2022 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המשרה

לאגף לתמיכה מקצועית במשרד מבקר המדינה בירושלים דרוש/ה עובד/ת ארכיב למשרה זמנית לתקופה של עד 9 חודשים, עם אופצייה להארכה.

ההעסקה תהיה בתנאי חוזה בשכר שווה ערך לדרגה 16 בדירוג המינהלי של עובדי מדינה.

תיאור התפקיד  

העובד/ת יפעל/תפעל בהתאם להנחיות הממונה על יחידת הרשומות והמידע הכוללות תיוק הרשומות והמידע בארכיב הפיזי ובמערכת האלקטרונית לניהול המסמכים; תפעול שוטף של הגנזך המשרדי ודאגה לתחזוקתו, לרבות הארגון, הסדר והשלמות של מכלי האחסון, התיקים והמסמכים; הכנת החומר הארכיוני המשרדי לביעור ולגניזה, רישום לקראת הפקדה בגנזך המדינה בהתאם להנחיות ולכללי המשרד וארכיון המדינה; איתור מסמכים בגנזך המשרדי על פי דרישה, ניהול רישום ומעקב בנוגע להוצאתם והחזרתם; סיוע בהפצת דוחות המשרד לגופים חיצוניים וביצוע מעקב ובקרה אחר הפצתם. ביצוע מטלות דומות נוספות בהתאם לצורך ועל פי הוראת הממונה. 

תנאים מוקדמים

תעודת בגרות מלאה. יינתן יתרון לבעלי/ות ניסיון בתחום העיסוק כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד ובתחומים שיש להם זיקה למטלות אלה. 

הכישורים הנדרשים

 • יכולת לעבודה הכרוכה במאמץ פיזי - חובה

 • ידיעת השפה העברית על בורייה

 • יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת 

 • ידע בתוכנות אופיס: Word, Excel, Outlook

 • יכולת טובה לשליפת מידע ועיבוד נתונים בתוכנת Excel?

 • עבודה מדויקת וקפדנית

 • יחסי אנוש טובים ונועם הליכות

 • תודעת שירות גבוהה ואחריות אישית

 • יכולת עמידה במצבי לחץ


תנאים נוספים

 1. לא יתקבלו מועמדים/ות לעבודה אם מועסקים/ות במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפסקה 13.3 בתקשי"ר.

 2. המשרה מיועדת הן לנשים והן לגברים.

 3. תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצורכי העבודה.

 4. העובדים/ות יידרשו לעבור בדיקת סיווג ביטחוני, כמקובל.

המשרד יזמן לריאיון לפני ועדת בחירה עד שמונה מועמדים/ות שיעמדו בקריטריונים שייקבעו מראש.

המעוניינים להגיש מועמדות למשרה ימלאו טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), יצרפו  קורות חיים, תצלום תעודת בגרות מלאה והמלצות וישלחו במרוכז בדוא"ל לכתובת Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת אגף משאבי אנוש. בשדה הנושא של הפנייה יש לציין שמדובר בהגשת מועמדות למשרה זמנית באגף תמיכה מקצועית. את הבקשות יש לשלוח לא יאוחר מיום 17.7.22.