facebook

נסיעות לחו"ל

להלן רשימת נסיעות לחו"ל במסגרת העבודה ולחיזוק הקשרים הדיפלומטיים ותדמיתה של מדינת ישראל בעולם

בין מבקרי המדינה ונציבי תלונות הציבור (אומבודסמנים) במדינות העולם מתקיימים שיתוף פעולה הדוק וחילופי מידע הן במישור הדו-צדדי והן במסגרת ארגונים בין-לאומיים. לשיתוף פעולה בין-לאומי הדוק יש חשיבות רבה לחיזוק המחקר של ביקורת המדינה ובירור תלונות הציבור ופיתוח התורה המקצועית בתחומים אלה, וכן לחיזוק הקשרים הדיפלומטיים של מדינת ישראל ותדמיתה בעולם.

הקשר הענף עם מוסדות ביקורת ומוסדות אומבודסמן ברחבי העולם בא לידי ביטוי באופנים שונים ומגוונים, כגון ביקורים הדדיים, חילופי מידע ומתמחים, השתתפות בכנסים וסמינרים מקצועיים, שיתוף פעולה מקצועי בתחומים שונים ואף ביצוע ביקורת על מוסדות עמיתים.

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור אף מארח כנסים בישראל, ואך לאחרונה אירח 14 מבקרי מדינה וראשי משלחות מרחבי העולם בכנס ייחודי וראשון מסוגו בתחום ההגנה בסייבר.

נוסף על כך, עובדי הביקורת של המשרד מבצעים ביקורת על נציגויות של מדינת ישראל בעולם ועל כן נדרשים לא אחת לטוס לחו"ל לביצוע עבודתם.

להלן תובא רשימת הנסיעות לחו"ל של עובדי המשרד שנעשו במסגרת העבודה ופירוט על אודות הכנסים שבהם השתתפו עובדי המשרד בכל אחת מהנסיעות: