facebook

דיווח על תרומות של מי שמתכוון להתמודד בבחירות לכנסת ואינו חבר מפלגה

מידע למי שמתכוונים להתמודד בבחירות לכנסת ואינם חברי מפלגה

על פי סעיף 24 לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (כפי שתוקן בתיקון מס' 17) על מי שמתכוון להתמודד בבחירות לכנסת הבאה ברשימת מועמדים שתגיש מפלגה שאינו חבר בה (להלן - מתמודד) למסור למבקר המדינה הודעה על כל תרומה שקיבל בתוך 14 ימים ממועד קבלתה. 

 

מסירת הודעות של מועמד על קבלת תרומות או על החזרת תרומות תעשה באמצעות מערכת דיווח תרומות באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.

על פי החוק, מבקר המדינה יפרסם את המידע על התרומות עם קבלתו.

המידע על התרומות יפורסם בהסתמך על הדיווח של המתמודד בלבד ועל אחריותו. נתוני התרומות והתורמים יופיעו ללא עיבוד של משרד מבקר המדינה.