facebook

משרות פנויות

מכרזי כוח אדם במשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

משרות קבועות
משרות זמניות וסטודנטים
משרות בתחום אבטחת המידע והגנת הסייבר
משרות ייעודיות - החברה החרדית, החברה הערבית, יוצאי אתיופיה, אנשים עם מוגבלות

אוגדן הנחיות למועמדים
מידע למועמדים