facebook

תורמים למועמדים בבחירות לכנסת שאינם חברי מפלגה

מידע על תורמים למי שהכריזו שבכוונתם להתמודד בבחירות לכנסת ושאינם חברי מפלגה

למידע על אודות תרומות וערבויות למועמדים בבחירות לכנסת ושאינם חברי מפלגה, ניתן להיכנס למערכת המידע על תרומות

 

 

חשוב לדעת!

המידע על התרומות מפורסם בהסתמך על הדיווח של המועמדים בלבד ועל אחריותם.
נתוני התרומות והתורמים מופיעים ללא עיבוד של משרד מבקר המדינה.