facebook

תנאי השימוש באתר

משרד מבקר המדינה (להלן - המשרד או המדינה) מציע את המידע בשירות מקוון זה שניתן באמצעות אתר מידע ברשת האינטרנט (להלן - השירות) בכפוף לתנאים שיפורטו להלן. המונח "משתמש" שלהלן משמעו כל אדם אשר נעזר בשירות.

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים של פרסומי המשרד, לרבות אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינה. זכויות יוצרים אלו חלות, בין השאר, על טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תכנה (להלן - החומר המוגן), אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים על החומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין שהוא המשרד ובין שהוא גורם אחר. אסור למשתמש לסלף את החומר המוגן, לפגום בו או לעשות בו כל שינוי אחר או כל פעולה שיש בה כדי להפחית את ערכו או לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

כל שאלה לגבי שירות זה או לגבי תחום פעילותו של המשרד ניתן להפנות ישירות למשרד בדואר אלקטרוני, בכתובת Mevaker@mevaker.gov.il. תשובות יינתנו בהקדם האפשרי, לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת הפנייה.

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As is"). המדינה לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא המדינה באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. נוסף על כך, לא תישא המדינה באחריות לשינויים אשר המשתמש או צד ג' עשו בחומר המוצג בשירות.

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא משתמש בשירות. המדינה לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' במישרין או בעקיפין בעקבות השימוש בשירות, לרבות לנזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו בעקבות השימוש בשירות, ובכלל זה יישומי Active-X ,JavaScript או Java.

למען הסר ספק - המונח "המדינה" חל, בין היתר, על עובדי המדינה, על נציגיה או על המשרד.

בשירות זה נכללים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן יחולו על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין הקישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים למדינה (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד ובין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות על החומר הנמצא באתרים אלו.

אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים ולכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. בעת שבוצעו הקישורים לאתרים במסגרת שירות זה נמצא כי המידע באתר המקושר מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו תקין. ואולם ייתכן שבמשך הזמן חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, אם מצא כי הקישור אינו תקין, או אם הוא סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר (webmaster).

מידע אישי שנמסר למשרד באמצעות שירות זה יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

אם תתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות ובין חומר המופיע בפרסומים רשמיים בכתב של המדינה, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב לנכון.