facebook

הקוד האתי

אפקטיביות הביקורת תלויה בראש ובראשונה בדוגמה האישית אותה מפגין מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. ככל שעולה קרנו המוסרי של מוסד הביקורת כך מתגבר אמון הציבור וזהו תנאי הכרחי לקיום ביקורת מלאה וממצה

מטרתו של הקוד האתי היא להקנות לעובדי המשרד כלי שיהווה אמת מידה להתמודדות עם הדילמות היומיות במסגרת עבודת הביקורת ומעטפת ערכית שתשמש מצפן המנחה את עובדי המשרד בביצוע עבודתם.

הקוד האתי

TheCode.jpg