facebook

החלטות הוועדה למתן היתרים

פרסום החלטות הוועדה:

 

לפי החלטת הוועדה למתן היתרים מיום 28.11.2010 בנוגע לפרסום החלטותיה ובהתאם לפסק דין בעת"מ 1981/09 מיום 15.3.2011 של בית המשפט המחוזי בירושלים כשבתו בבית משפט לעניינים מינהליים, ככלל, החלטות הוועדה למתן היתרים יפורסמו מעתה ואילך. ב-24.1.2011 נמסרה ההחלטה לכל השרים וסגני השרים.

יחד עם זאת, החליטה הוועדה כי "בהתחשב בסוג העניינים בהם מדובר וברגישותם יישקל כל מקרה לגופו, והוועדה תוכל לקבוע לפי שיקול דעתה ובהתחשב בנסיבות כל מקרה לפרסם את ההחלטות באופן חלקי, תוך השמטת פרטים או עריכת שינויים או ללא כל פרטים מזהים. לעניין זה הוועדה תשקול גם את עמדת השר או סגן השר הנוגע בדבר לגבי הפרסום".

 

להלן החלטות הוועדה למתן היתרים: