facebook

הצהרת נגישות

הצהרת נגישות - משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מופקד על עריכת ביקורת המדינה,  על מגוון פעולותיהם של משרדי הממשלה, השלטון המקומי וגופים ציבוריים שונים (הגופים המבוקרים), כדי להבטיח שפעולותיהם נעשות בהתאם לחוק, למינהל  התקין ולטוהר המידות ועל פי עקרונות של יעילות וחיסכון. כמו כן מוסמך מבקר המדינה לבחון כל עניין אחר שיראה בו צורך.

מבקר המדינה משמש גם נציב תלונות הציבור, על פי סעיף 4 לחוק יסוד: מבקר המדינה, ובתפקידו זה הוא משמש כתובת לבירור תלונות של מי שנפגעו בעצמם במישרין מפעולתם של גופים ממלכתיים וציבוריים שנקבעו בחוק (גופים נילונים).

כמו כן מטפל מבקר המדינה בפניות הציבור בעניינים שאינם נוגעים לפגיעה ישירה במתלונן.

את התלונות ניתן להגיש באמצעים הבאים: בדואר, בפקס, בדואר אלקטרוני, על ידי מילוי טופס באתר האינטרנט של הנציבות וכן על ידי מסירת התלונה בעל פה באחת מלשכות קבלת הקהל של הנציבות.

משרד מבקר המדינה פועל להנגשת השירות שנותן המשרד לקהל, על מנת לתת מענה לצרכים  של אנשים עם מוגבלות ולאפשר להם לקבל את השירות בצורה ראויה והולמת בדרך של כבוד, שוויון ועצמאות.

התאמות אלה נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ”ח – 1998) והתקנות על פיו.

למשרד מבקר המדינה 3 לשכות מרכזיות ושלוש לשכות נוספות לקבלת קהל לשם הגשת תלונות. משרד מבקר המדינה דאג להנגיש את כל המבנים שבו פועלות הלשכות, בהתאם להוראות החוק.

לרשימת לשכות משרד מבקר המדינה והסדרי הנגישות בהם לחץ/י כאן.

 1. הדרכת עובדי משרד מבקר המדינה לשירות נגיש
  כל עובדי המשרד קיבלו הדרכה בכתב ובה מידע  בנוגע לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998  והתקנות שהותקנו מכוחו - במטרה ליצור שירות נגיש ורגיש במשרד מבקר המדינה, ועל מנת להקנות לנותני שירות את המיומנויות הנדרשות להנגשת השירות.
  עובדים הנותנים שירות לקהל עברו סדנה חווייתית שמטרתה להכשירם בהיבטי הנגישות השונים. מטרת ההדרכות ליצור מודעות בקרב עובדי המשרד לעקרון הנגישות ולהקנות להם כלים מעשיים למתן שירות נגיש.
 2. התאמת נהלי העבודה של משרד מבקר המדינה
  בנהלי העבודה  של משרד מבקר המדינה, לעניין טיפול בפניות הציבור וטיפול בתלונות הציבור, הוטמעו הוראות לעניין הנגשת השירות לאנשים עם מוגבלות. כן הוטמעו הוראות אלה בנוהל קבלת קהל ובנוהל פינוי ואבטחה.
 3.  אמצעים ליצירת קשר:


  ניתן ליצור קשר בטלפון או באמצעים חלופיים כגון משלוח  פקס או דואר אלקטרוני. יש לציין דרכי התקשרות למענה חוזר.

  לפירוט מספרי הטלפון, מספרי פקס וכתובות הדואר האלקטרוני בלשכות השונות לחץ/י כאן.

 4.  מתן שירות נגיש לאדם הנזקק להתאמות
  מתלונן הזקוק להתאמות, על מנת שהשירות הניתן על ידי משרד מבקר המדינה יהיה נגיש עבורו, יציין בטופס התלונה, או בעת הגשתה את ההתאמות הנדרשות לו, באופן שיבטיח את נגישותו למידע.
  החלטה בדבר אמצעי העזר או ההתאמות תינתן בתיאום עם המתלונן ותוך התחשבות במוגבלותו.
  התאמה שעל פי תקנה 29(ד) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג- 2013 (להלן - התקנות) אין חובה לספקה באופן מידי, תינתן לאחר התייעצות עם הפונה ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע בתקנות.

אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים.

כ- 20 עד 25 אחוזים מהאוכלוסייה נתקלים בקשיי שימוש באינטרנט ועשויים להיטיב מתכני אינטרנט נגישים יותר, כך על פי מחקר שנערך בשנת 2003 ע"י חברת מייקרוסופט.

משרד מבקר המדינה מאמין ופועל למען שוויון הזדמנויות במרחב האינטרנטי לבעלי לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב.

למידע מפורט בנוגע לפעולות שנעשו להנגשת אתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה לחץ/י כאן.


אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות נשמח לקבל ממך הערות באמצעות טופס יצירת קשר שבאתר.


פרטים ליצירת קשר של רכז הנגישות לעניין נגישות לשכות משרד מבקר המדינה, והשירות הניתן על ידי משרד מבקר המדינה לאנשים עם מוגבלות:

 • שם: צביקה אוהל
 • פקס: 026529315 (לכתוב - עבור  צביקה אוהל)
 • דוא”ל: ​zvika_o@mevaker.gov.il

 

תאריך עדכון הצהרה: 24.07.22