facebook

הגשת טופס תלונה / פנייה

1. תלונה או פנייה

בחירת סוג טפס - תלונה או פנייה
יש לבחור אפשרות

הגשת טופס תלונה / פנייה

2. נגד מי התלונה

2. בעניין מי הפנייה

שם גוף נילון
שם גוף מבוקר
סוג זיהוי
מספר מזהה בגוף
 
 
 
 

הגשת טופס תלונה / פנייה

3. סוג מגיש התלונה

3. סוג מגיש התלונה

בחירת סוג טפס - תלונה או פנייה
יש לבחור אפשרות

הודעה לממלא הטופס

כפתור אישור כפתור אישור כפתור אישור

הודעה לממלא הטופס

כפתור אישור כפתור אישור