facebook

דיווחים לפי חוק חופש המידע

בעמוד זה תמצאו דוחות שמפרסם משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מדי שנה לפי חוק חופש המידע. הדוחות כוללים נתונים על פעולות המשרד, על בעלי תפקידים ועל תקציב המשרד

כללי:

סעיף 5 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 קובע כי "רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי, שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה; הדין וחשבון יכלול גם דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה ברשות הציבורית, ואולם רשאי הוא לפרסם דיווח זה בנפרד".

עם זאת, סעיף 2 לחוק חופש המידע מחריג את משרד מבקר המדינה מתחולתו של החוק בכל הקשור ל"מידע שהגיע אליו לצורך פעולות הביקורת ובירור תלונות הציבור". לפיכך, לא יימסר מידע אשר הגיע למשרד מבקר המדינה ולנציבות תלונות הציבור אגב פעולות הביקורת ובירור התלונות.

עו"ד פנחס וולף, הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור על פי סעיף 3 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 
טלפון: 02-6665101 / 02-6665102, פקס: 02-6529322, דוא"ל: information@mevaker.gov.il

בדוא"ל, לכתובת: information@mevaker.gov.il

בדואר, לכתובת: רח' מבקר המדינה 2, ת"ד 1081, ירושלים 91010

באמצעות אתר היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים

סעיף 4(א) לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999 (להלן - תקנות האגרות) קובע כי: "המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן – המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 160 שקלים חדשים".

שיעור האגרות נקבע מעת לעת בתקנות האגרות, ועל המבקש תחול חובת תשלום אגרה בהתאם לשיעורים שיהיו נכונים במועד הגשת הבקשה (לשם הנוחות נציין כי נכון ליום 20.10.22, עומדת אגרת בקשה על סך 21 ₪, אגרת טיפול (איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו) על 32 ₪ לשעה החל מהשעה הרביעית, ואגרת הפקה על 0.21₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.67 ₪ לתקליטור מחשב שנמסר).

סעיף 6 לתקנות האגרות קובע מספר מקרים בהם ניתן פטור למבקש מתשלום אגרת הבקשה ומתשלום אגרת הטיפול בגין 7 השעות הראשונות של הטיפול בבקשה. טרם תשלום אגרה מוצע לעיין בסעיף זה או באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.

ניתן לשלם את האגרה בדרך של העברת המחאה למשרדנו בצמוד לבקשה למידע או בדרך של הפקדת הסכום הנדרש לחשבון הבנק על שם משרד מבקר המדינה בבנק הדואר, סניף ראשי, רח' יפו ירושלים (סניף 001), שמספרו 0053508, ושליחת האסמכתא יחד עם הבקשה למידע.

יש לצרף התחייבות בנוסח הבא: "הריני מתחייב לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של 160 ₪".

דין וחשבון על ביקורת המדינה בישראל

דיווח הממונה על העמדת המידע