facebook

יחידת לימוד מתוקשבת בנושא מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

אחריותיות וביקורת המדינה

"משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הוא גוף אובייקטיבי ומקצועי לברור תלונות המתקבלות מכל אדם, לשם הבטחת זכויותיו ולמען קידום שירות ציבורי, נגיש יעיל והוגן" (ציטוט מתוך חזון משרד מבקר המדינה).
מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בשיתוף משרד החינוך והפיקוח על הוראת האזרחות שמחים להשיק יחידות לימוד מתוקשבות (לומדה) בנושא מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. הלומדה הוכנה על-ידי המרכז לטכנולוגיה חינוכית וכוללת שלוש יחידות לימוד:

  1. אחריותיות וביקורת ציבורית
  2. מוסד מבקר המדינה - הכר את המבקר
  3. נציב תלונות הציבור: מישהו מקשיב לי

מטרת הלומדה להגביר את מודעות המורים לאזרחות, התלמידים וכלל הציבור למוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מעמדו ותפקידו במשטר הדמוקרטי במדינת ישראל.

היחידה כוללת פרקי לימוד מתוקשבים ואינטראקטיביים בדבר סמכויותיו, תפקידיו, חשיבותו ומקומו של מבקר המדינה במארג רשויות השלטון. עוד עוסקת היחידה בתפקידיו של המבקר כנציב תלונות הציבור ובהם תפקידו כחושף שחיתותויות.