facebook

הנחיות מנהליות

​משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות על פיהן הוא פועל ולהן נגיעה או חשיבות  לציבור בהתאם לסעיף 6 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, כדלקמן: