facebook

תקציב המשרד ודוחות כספיים

הדוחות הכספיים והצעות התקציב של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כפי שהוגשו לוועדת הכספים של הכנסת

חוק יסוד: מבקר המדינה קובע כי "תקציב משרד מבקר המדינה ייקבע לפי הצעת מבקר המדינה בידי ועדת הכספים של הכנסת, ויפורסם ביחד עם תקציב המדינה".

את הדוחות הכספיים של משרד מבקר המדינה הכין משרד רואה חשבון חיצוני אשר נבחר במכרז. הדוחות נערכו בהתאם לתקני החשבונאות המקובלים, ובהם תקני החשבונאות הממשלתיים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ממשלתית. על פי תקנים אלו, בגירעון החשבונאי באות לידי ביטוי גם הוצאות הנרשמות על בסיס מצטבר, בשונה מבסיס מזומן, כגון פחת והפרשות סוציאליות שאינן בגדר תשלום בפועל, כך שניתן להיווכח כי המשרד מקפיד שלא לחרוג ממגבלותיו התקציביות.

פרסום הדוחות המובאים להלן, המבוססים על דיווח איכותי ומהימן, הוא נדבך נוסף בקידום השקיפות שנוקט משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.