facebook

הקשר עם הכנסת

סעיף 6 לחוק יסוד: מבקר המדינה קובע כי במילוי תפקידיו יהיה המבקר אחראי בפני הכנסת בלבד, ובכך מדגיש את עצמאותו ואי-תלותו של המבקר בממשלה. מבקר המדינה מגיש לכנסת דוחות ובהם מידע והמלצות המשמשים לה אמצעי לפיקוח על הרשות המבצעת

סעיף 6 לחוק יסוד: מבקר המדינה קובע כי במילוי תפקידיו יהיה המבקר אחראי בפני הכנסת בלבד, והוא מדגיש את עצמאותו ואי-תלותו של המבקר בממשלה. כמו כן, סעיף 12(א) לחוק היסוד קובע כי "מבקר המדינה יקיים קשר עם הכנסת, כפי שייקבע בחוק". מבקר המדינה מגיש לכנסת דוחות ובהם מידע והמלצות המשמשים לה אמצעי לפיקוח על הרשות המבצעת, ובכך הוא מסייע לה באופן מקצועי ובלתי תלוי למלא את חובתה, שהיא אחד מעמודי התווך של הפרדת הרשויות במדינה דמוקרטית: פיקוח הרשות המחוקקת על הרשות המבצעת.

אחריות המבקר כלפי הכנסת מוצאת את ביטויה בכמה דרכים: בראש ובראשונה מבקר המדינה נבחר על ידי הכנסת לכהונה בת שבע שנים, וביכולתה להדיחו ברוב של שלושה רבעים מחבריה לפחות; הדוחות של מבקר המדינה והדוח השנתי של נציב תלונות הציבור מונחים על שולחן הכנסת; המבקר נמצא בקשר מתמיד עם הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת. הוא מוסר לה דין וחשבון על פעולותיו כל אימת שייראה לו, או כשהיא דורשת זאת ממנו; התקציב השנתי של ביקורת המדינה בישראל נקבע בידי ועדת הכספים של הכנסת על פי הצעת המבקר, ובתום שנת הכספים מגיש המבקר דוח כספי של משרדו לאישור הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

הוועדה לענייני ביקורת המדינה מקיימת דיונים בדוחות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. הנושאים המועלים לדיון מתוך הדוחות נקבעים גם בהתחשב בהמלצות מבקר המדינה. ישיבות הוועדה מתקיימות בימי עבודתה של הכנסת פעמים מספר בשבוע, ומשתתפים בהן דרך קבע ובאופן פעיל המבקר או נציגיו העוסקים בנושא הנדון, וכן נציגי הגוף המבוקר ונציגי גופים נוספים. במהלך הישיבה מתבקשים נציגי הגוף המבוקר להודיע כיצד בכוונתם לתקן את הליקויים שהעלתה הביקורת או כיצד פעלו נוכח הצבעות נציב תלונות הציבור, וכן למסור מידע נוסף, בייחוד לגבי לוח הזמנים לתיקון הליקויים שהעלתה הביקורת. לאחר מכן מתקיים דיון וחברי הוועדה מציגים לנציגי הגוף המבוקר את שאלותיהם והערותיהם. בעקבות דיונים אלה מכין יו"ר הוועדה, בתיאום עם משרד מבקר המדינה, את "סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה", ואלה מובאים לפני מליאת הכנסת לאישור. עם אישור הסיכומים וההצעות במליאת הכנסת מעמדם הוא כשל החלטת הכנסת.