facebook

בעקבות התערבות הנציבות גובש נוהל חדש המגן על זכויות דורשי עבודה בשירות התעסוקה

הנוהל נועד לשמור על כבודם ועל זכויותיהם של דורשי עבודה המופנים להשתלמויות שמופעלות על ידי מעסיקים פרטיים

דורשת עבודה פנתה לנציבות תלונות הציבור בתלונה על כך שזכתה להתנהגות לא הוגנת מצד מעסיק פרטי אליו הופנתה להשתלמות דרך שירות התעסוקה. לדבריה, למרות שעמדה בדרישות ההשתלמות, נאמר לה זמן קצר לפני סיום הקורס שהיא לא נמצאה מתאימה למשרה ולכן, אינה רשאית לגשת למבחן.

בבירור הנציבות, מסר שירות התעסוקה שאין הוא מתערב ביחסי העבודה בין מעסיקים לדורשי עבודה המופנים אליהם ולכן, הוא אינו מוסמך להתערב בעניין.

שירות התעסוקה ציין כי אינו מעורב בקביעת תכני השתלמות או בקבלת החלטות במסגרתו ואין ביכולתו לבקר את שיקול דעתו של המעסיק הפרטי בעניין. יחד עם זאת, ציין שירות התעסוקה כי יעשה מאמצים לסייע למתלוננת בהמשך דרכה.

בנסיבות המקרה לא נמצא מקום להתערבות נוספת של הנציבות. יחד עם זאת, הנציבות העירה לשירות התעסוקה על כך שראוי שהליך ההפניה להשתלמויות שיוזם שירות התעסוקה, ואשר מופעלות ע"י מעסיקים פרטיים, יוסדר בנוהל ברור שיאפשר פיקוח של שירות התעסוקה על התנהלות המעסיקים ויבטיח את זכויות דורשי העבודה בעתיד.

בעקבות הערתה של הנציבות, גיבש שירות התעסוקה נוהל חדש המסדיר את הליך הפניית דורשי העבודה להשתלמויות המופעלות על ידי מעסיקים ביוזמה ובשיתוף עם שירות התעסוקה. במסגרת הנוהל, נקבעה המסגרת לאישור השתלמויות ונקבעו גם התחייבויות המעסיקים, הדרישות מדורשי העבודה המשתתפים בהשתלמויות והמידע שיימסר להם. בכלל זאת, הנוהל החדש קובע באופן מפורש כי על המעסיק לשמור על כבודם ועל זכויותיהם של דורשי העבודה.