facebook

עובד באגף התכנון, אסטרטגיה ובקרה - בלשכת ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
אחר
סטטוס המשרה:
פתוח
בתוקף עד:
12/10/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור המשרה

דרוש/ה עובד/ת (למשרה זמנית) לתקופה של עד 6 חודשים לכל היותר, לאגף התכנון למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ללשכת ירושלים, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

ההעסקה תהיה בתנאי חוזה בשכר שווה ערך לדרגה 16 בדירוג המינהלי של עובדי מדינה.

תיאור התפקיד:  

העובד/ת יפעל/תפעל בהתאם להנחיות מנהל אגף התכנון. התפקיד יכלול בין היתר:

סיוע בריכוז ותכלול תכנית העבודה המשרדית והיחידתית, סיוע בניהול בקרה עיתית אחר יישום תכניות העבודה, ריכוז נתונים בקבצי אקסל ועיבודם, הכנת דוחות אקסל. סיוע בסנכרון צרכי היחידות לביצוע המשימות, סיוע בהתאמת נתונים בין מערכות המידע הפנימיות ובין קבצי אקסל, סיוע בהכנת מצגות בתחומים שבאחריות האגף, ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ועל פי דרישת הממונה.

הכישורים הנדרשים:

תעודת בגרות מלאה 

ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית ברמה טובה  

ידע בתוכנות אופיס: word, excel, outlook, powerpoint

ידע מעמיק בתכנת אקסל כולל יכולות עיבוד והכרת פונקציות

יחסי אנוש ונועם הליכות

תודעת שירות גבוהה

יכולת עמידה במצבי לחץ

תנאים נוספים:

  1. 5 ימי עבודה בשבוע, 42 שעות שבועיות.

  2. שעות העבודה יהיו בין השעה 08:30 לשעה 17:00 עם גמישות במקרה הצורך.

  3. תידרש עבודה בשעות נוספות בהתאם לצרכי העבודה.

  4. לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם מועסק/ת במשרד קרוב/ת משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפיסקה 13.3 בתקשי"ר.

  5. המשרות מיועדות הן לנשים והן לגברים.

  6. העובד/ת יידרש/תידרש לעבור בדיקת סיווג בטחוני, כמקובל.

בהתאם להערכת המועמד על בסיס קורות חיים ובהתאם לשיקול דעתו של המשרד, ייבחרו עד 10 מועמדים שישלחו למבחן מקצועי ממוחשב. המשרד יזמן לראיון בפני ועדת בחירה עד 5 מועמדים/ות בעלי/ות ההישגים הגבוהים ביותר במבחן מקצועי ממוחשב. 

המעוניין/נת להגיש מועמדות למשרה ימלא/תמלא טופס בקשה למשרה פנויה (מדף 2115), בצירוף קורות חיים, צילום תעודת בגרות מלאה והמלצות במרוכז למייל Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת אגף משאבי אנוש ולציין "עבור משרת עובד/ת באגף התכנון, אסטרטגיה ובקרה ". מועמד/ת אשר לא ימציא/תמציא צילום תעודת בגרות מלאה יחשב/תחשב כמי שאינו/אינה עומד/ת בתנאי הסף ולא יוזמן/תוזמן לראיון. את הפניות יש להעביר לא יאוחר מיום 12.10.2020.