facebook

מכרז פומבי 8/2022 - למתן שירותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור לאוכלוסיות שונות

מאפיינים :

מספר המכרז:
8/2022
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
08/09/2022 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף הרכש

תיאור

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) מפרסם מדי שנה דוחות ביקורת העוסקים במגוון נושאים.

בנוסף, פועלת במשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור - יחידה ייעודית העוסקת בבירור תלונות המתקבלות מהציבור על רשויות שלטון וגופים ציבוריים והכרעה בתלונות ומעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בהן.

במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור פועלות יחידות מטה ומינהל, ובהם בעלי תפקידים מקצועיים בתחומים שונים כגון ייעוץ משפטי, תכנון ואסטרטגיה, מערכות מידע, חשבות, בינוי ומשאבים חומריים, משאבי אנוש, למידה ופיתוח ארגוני, ועוד.

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שרותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור לאוכלוסיות שונות.

מכרז זה נחלק לחמישה אשכולות:

    1. מתן שרותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור לאוכלוסיה דוברת רוסית.

    2. מתן שרותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור לאוכלוסיה החרדית.

    3. מתן שרותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור לאוכלוסיה הערבית.

    4. מתן שרותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור בתקשורת המקומית ברחבי הארץ. 

    5. מתן שרותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור המיועדת לתקשורת בינ"ל.

הזוכה בכל אשכול יידרש להגברת מעורבות תקשורתית ופעילות בשטח של המשרד מול האוכלוסיה הרלוונטית בהיבט של מתן מענה לתקשורת ויחסי ציבור, באשכול בו זכה.

בכל אשכול מעוניין המשרד לבחור בזוכה אחד, הכל בהתאם להוראות מכרז זה להלן.

תנאי סף להשתתפות במכרז 

התנאים המוקדמים - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והם מצטברים. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז - הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים של מכרז – תיפסל על הסף. 

לוח זמנים

שלבי המכרז​מועד / מועד אחרון מקום / דרך ביצוע

קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים 

18.8.2022 עד השעה 14:00
לדוא"ל: alin.bit@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין
1.9.2022 עד השעה 16:00​בדואר אלקטרוני לנציגים שישלחו שאלות ובאתר המשרד בכתובת: WWW.MEVAKER.GOV.IL
מקום הגשת ההצעות

תיבת המכרזים 
שברחוב מבקר המדינה 2 – ירושלים
או
בלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13.
המועד האחרון להגשת ההצעות​8.9.2022 עד השעה 14:00

על המעטפה יירשם
"מכרז פומבי  8/2022
למתן שירותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור לאוכלוסיות שונות"
את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בירושלים או בתל אביב