facebook

כוונה להארכת התקשרות עם חברת שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ (STKI)

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
15/03/2021 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
אגף מערכות מידע

תיאור

משרד מבקר המדינה בוחן הארכת התקשרות עם חברת שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ (STKI) למתן שירותי ניתוח שוק הטכנולוגיה בארץ ובעולם, בהיקף של 29,250 ש"ח עד לסוף פברואר 2022, בהליך של ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1992. החברה הינה חברת מחקר וותיקה המתמחה בניתוח תחום הטכנולוגיה. שירותיה כוללים ימי עיון, מפגשי שולחן עגול, כנסים, סקירות אישיות, הפצת מסמכי עמדה ועוד.

להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד שלפיה הספק הנ"ל הוא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים האמורים הנדרשים למשרד.

אדם שסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת  לא יאוחר מ- 15/03/2021.

הפנייה תיעשה לאחראית ההתקשרויות באגף מערכות מידע של המשרד, גב' א. לוי, באמצעות דוא"ל לכתובת  ari_lev@mevaker.gov.il