facebook

הודעה למועמדים לתפקיד חבר הכנסת ה-20 במפלגות השונות

הודעת מבקר המדינה למועמדים לתפקיד חבר הכנסת ה-20 במפלגות השונות

על פי הוראות חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), בחירות מקדימות הן בחירות לבחירת מועמדי מפלגה לתפקידים שונים ובהם תפקיד חבר כנסת, תהא שיטת הבחירות אשר תהא.

לפיכך הרינו להודיע כי על כל מי שמתמודד בבחירות מקדימות במפלגה, לרבות מי שנקבע או מונה על ידי גוף מצומצם במפלגה כמועמד לתפקיד חבר הכנסת ה-20 (להלן - מועמד), לפעול על פי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה.

להלן הוראות החוק העיקריות:

   • ניתן לגייס רק תרומות העומדות במגבלות שנקבעו בחוק באשר לסכום התרומה המותרת וזהות התורם.

   • תרומות במזומן לא יעלו על 200 ש"ח.

   • על המועמד חלה חובה לדווח למבקר המדינה, במועדים הקבועים בחוק, על כל אחת מהתרומות שקיבל. המידע האמור מפורסם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה מיד עם קבלתו.

    • קיימת הגבלה על סך ההוצאות ועל סך ההכנסות של מועמד בהתאם למספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות מקדימות.

    • על מועמד לנהל את חשבונותיו לפי הנחיות מבקר המדינה ולהגיש למבקר המדינה דוח כספי על כל הכנסותיו והוצאותיו בקשר לבחירות המקדימות. מועמד שלא קיבל תרומות ולא הוציא הוצאות יגיש תצהיר על כך.

מבקר המדינה קובע כי חובה על כל מועמד לדווח על כל פעולותיו הכספיות, לרבות תרומות וערבויות שקיבל, באמצעות מערכת ממוחשבת הנמצאת באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה. הדוח הכספי של המועמד יופק באמצעות המערכת הממוחשבת ויוגש למבקר המדינה.

על כל מועמד למלא בהקדם את טופס הבקשה לקבלת הרשאת גישה למערכת הממוחשבת, המצוי באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה ולשלחו, חתום בידי המועמד, למשרד מבקר המדינה, האגף למימון מפלגות, ת"ד 7024 תל אביב 61070, או בפקס: 03-6843916.

הוראות החוק, הנחיות מבקר המדינה ומידע נוסף מתפרסמים באתר האינטרנט בתפריט "מימון מפלגות" - "חוקים והנחיות" - "בחירות מקדימות".

למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות במשרד מבקר המדינה בדואר לת"ד 7024 תל אביב 61070, בפקס: 03-6843916, בטלפון 03-6843960, או בדוא"ל: ellections@mevaker.gov.il


מטעמי נוחות הודעה זו מנוסחת בלשון זכר, אך היא מיועדת לגברים ולנשים כאחד.