facebook

סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד פרופ' ירון זליכה

​מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד פרופ' ירון זליכה באשר לבחירות לכנסת העשרים וארבע הסתיימה בתאריך 14.1.21 (המועד בו נרשם כמייסד המפלגה).