facebook

דרוש/ה סטודנט/ית להזנת תכנים לאתר האינטרנט - לשכת תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
17/09/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

למשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור (להלן: המשרד) דרוש סטודנט לעבודה בלשכת תל-אביב.

הסטודנט יועסק תחת לשכת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בתחום סריקה והזנת תכנים לאתר האינטרנט, וכן, במידת הצורך, יועסק בפעילות בתחום המדיה החדשה.

המשרה מיועדת לגברים ולנשים

על המועמד למלא אחר כל הדרישות שלהלן:

  1. סטודנט לתואר ראשון או לתואר שני במוסד אקדמי להשכלה גבוהה בישראל. תינתן עדיפות לסטודנט בעל יתרת לימודים של שנתיים.
  2. ידיעת השפה העברית על בוריה; ידיעה טובה של השפה האנגלית.
  3. כושר ביטוי מעולה בכתב ובע"פ.
  4. מיומנויות גבוהה ביישומי מחשב ואינטרנט; היכרות עם עולם המדיה החברתית והרשתות החברתיות הבלוגים, וכיו"ב; מיומנות גבוהה בסביבת word 2010; ניסיון בסביבת acrobat ומסמכי PDF יהווה יתרון; ניסיון בסביבת SharePoint יהווה יתרון. ניסיון קודם בעבודה בתחום האינטרנט והמדיה החדשה יהווה יתרון. 
  5. ניסיון קודם בתחומי מאגרי המידע, ארכיונאות או קטלוג יהוו יתרון.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות. 

שעות העבודה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 17:00-08:00.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך העסקה המירבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בכפוף לצרכי המשרד או עד 5 שנים לכל היותר.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' הארבעה 19, תל אביב.

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפיסקה 13.3. בתקשי"ר.

זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לראיון. כל מועמד שיש לו קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007 ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על מועמדים העומדים להתחיל את שנת לימודיהם הראשונה לצרף אישור על קבלתם ללימודים. על יתר המועמדים לצרף לבקשתם גיליון ציונים אחרון. מועמד שלא יצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים שממוצע ציוניהם הוא הגבוה ביותר מבין המועמדים.

המועמד שיזומן ירואיין ע"י ועדה שתבחר את המתאים לאיוש המשרה.

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים, גיליונות ציונים יש להעביר (עד ליום 17.9.2020) למייל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת משאבי אנוש ולציין "עבור משרת סטודנט בתחום סריקה והזנת תכנים לאתר האינטרנט - לשכת תל אביב".