facebook

הודעה על ספק יחיד לקבלת שירותי תחזוקת מערכות סינריון דירקט וסינריון TK מחברת סינריון

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
15/12/2022 14:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

תיאור

משרד מבקר המדינה מתעתד לחדש ההתקשרות לקבלת שירותי תחזוקת מערכות סינריון דירקט וסינריון TK מחברת סינריון

בהיקף של 54,518 ₪ לשנת 2023, בהליך ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1992.

להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד לפיה החברה היא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים האמורים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות מוזמן לפנות למשרד ולהודיע את זהותו של אותו ספק 

לא יאוחר מ- 15/12/22 בשעה 14:00.

הפנייה תיעשה לאחראית הרכש והבקרה באגף מערכות מידע במשרד, גברת א.לוי, בדוא"ל ari_lev@mevaker.gov.il.