facebook

כתובות, טלפונים ושעות קבלה

מענה טלפוני יינתן בימים א'-ה'בין השעות 09:00-12:00 בלבד

 

  • פנייה למשרד מבקר המדינה והגשת תלונה לנציבות תלונות הציבור ניתן להגיש באמצעות טופס תלונה מקוון באתר האינטרנט.

  • טופס פנייה להדפסה ולמילוי בכתב יד, אפשר לשלוח לנציבות תלונות הציבור בדואר אלקטרוני: Ombudsman@mevaker.gov.il 
    או ללשכת מבקר המדינה: mevaker@mevaker.gov.il

  • תלונה בכתב אפשר להגיש או לשלוח גם בדואר או בפקסימיליה לאחת הכתובות שלהלן. על המתלונן לחתום על תלונתו ולציין בה את שמו וכתובתו.

  • המבקש להגיש תלונתו בעל-פה, או להתייעץ בעניינה, יפנה אל אחת הלשכות של הנציבות במקומות המפורטים להלן, בשעות הקבלה. מענה טלפוני יינתן בימים א'-ה'בין השעות 09:00-12:00 בלבד.


לרשותכם הכתובות והטלפונים:

כתובת מלאה​​שעות קבלה ​טלפון פקס

ירושלים

רח' מבקר המדינה 2

(סמוך לקניון "סינמה סיטי")

ת"ד 1081, מיקוד 9101001

בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

02-6665000

מענה טלפוני בימים א'-ה': 12:00-9:00

לביקורת המדינה

02-6529322

לנציבות תלונות הציבור

02-6665204​

תל אביב

רח' הארבעה 19, מגדל התיכון

ת"ד 7024, מיקוד 6107001

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​03-6843555

מענה טלפוני בימים א'-ה': 12:00-9:00

 

לביקורת המדינה

03-6851036

לנציבות תלונות הציבור

​03-6851512

חיפה

רח' חסן שוקרי 12, הדר

ת"ד 4394, מיקוד 3104301​

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​04-8649748

מענה טלפוני בימים א'-ה': 12:00-9:00

לביקורת המדינה

04-8604434

לנציבות תלונות הציבור

​04-8649744

נצרת

רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן

ת"ד 50400, מיקוד 1616202​

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​04-6455050

מענה טלפוני בימים א'-ה': 12:00-9:00

לנציבות תלונות הציבור

​04-6455040

באר שבע

רח' הנרייטה סולד 8ב', בניין רסקו סיטי

ת"ד 599, מיקוד 8410402​

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​08-6232777

מענה טלפוני בימים א'-ה': 12:00-9:00

לנציבות תלונות הציבור

​08-6234343

לוד

שדרות הציונות 1, מגדל הקיסר

ת"ד 727, מיקוד 7110603​​

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​08-9465566

מענה טלפוני בימים א'-ה': 12:00-9:00

לנציבות תלונות הציבור

​08-9465567