facebook

ביקורת על ניהול ההשקעות הפיננסיות בגופים הציבוריים, לרבות עמידתם בכללי ESG

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: "משרדי עורך ביקורת על ניהול ההשקעות הפיננסיות בגופים הציבוריים, לרבות עמידתם בכללי ESG"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן השתתף היום (7.6.21) בכנס לשכת רואי החשבון באילת ואמר כי משרדו בוחן את ניהול ההשקעות הפיננסיות בכמה חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות בעלות היקף השקעות של מיליארדי ש"ח.

אנגלמן אמר כי "עם כניסתי לתפקיד בחרתי להרחיב את הביקורות הפיננסיות, לצד ביקורות ציות - מינהל תקין וטוהר מידות. בשנים האחרונות בולטת מגמה מרכזית בעולם ההשקעות ובמיוחד בארה"ב של יישום מדיניות השקעות אחראיות (ESG) ששמה לה למטרה להניב רווח כלכלי אך בה בעת מביאה בחשבון סוגיות סביבתיות, חברתיות ותאגידיות ארוכות טווח. אני רואה חשיבות שהגופים הציבוריים בישראל יאמצו כללי ESG וישלבו אותם במדיניות ההשקעה שלהם ואשר על כן שלבנו פן זה בביקורת. ביקורת זו הינה המשך לדוח ביקורת שפרסמנו לפני כשלושה שבועות בנושא השקעות של גופי ההשכלה הגבוהה, אשר בחן ניהול השקעות בהיקף של מעל 17 מיליארד ש"ח".

במסגרת הביקורת נבחנים היבטים כגון: הרכב תיקי ההשקעות של הגופים המבוקרים, התשואה של תיקי השקעות, העמלות המשולמות על ידי הגופים, פעילות ועדות ההשקעות וביקורת הפנים, הנחיות הגופים הרגולטורים לניהול ההשקעות, עמידתם בכללי ESG ועוד. בביקורת משולבת השוואה בינלאומית למול המקובל בנושא במדינות מתקדמות ברחבי העולם.

ביקורת זו היא חלק ממדיניות מבקר המדינה לעסוק בנושאים חדשניים, להם השפעה על איתנותם הפיננסית של הגופים הציבוריים ועל המשק והציבור בישראל. 

בנוסף, הציג המבקר את ליבת פעילות משרד מבקר המדינה בשנה החולפת תוך מיקוד בהגדלת הגיוון בתחומי הביקורת השונים (פיננסית, חברתית, ציות, מערכות מידע ועוד), את השימוש בכלי חדשניים בביקורת (שיתוף ציבור, השוואות בין-לאומית, קיום "שולחן עגול" עם בעלי עניין וכריית נתונים), הגברת חשיפת תוצרי הביקורת לציבור באמצעות הרשתות החברתיות וחיזוק מעמדו של משרד מבקר המדינה בזירה הבין-לאומית עם בחירתו של מבקר המדינה לנשיא הבא של ארגון היורוסאי – ארגון הגג של מבקרי המדינה באירופה.