facebook

מכרז 7/2021 למתן שירותי ייעוץ לגורמי אבטחת המידע במשרד בתחום הגנת מידע וסייבר

מאפיינים :

מספר המכרז:
7/2021
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
10/08/2021 00:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

​נבקש לעדכנכם בנוגע למכרז 7.2021 - למתן שירותי ייעוץ לביקורות בתחום הגנת מידע וסייבר שפורסם ביום 8.7.21, ועדת המכרזים של משרד מבקר המדינה החליטה לשנות את שם המכרז ל"מכרז שירותי ייעוץ לגורמי אבטחת המידע במשרד בתחום הגנת מידע וסייבר". 

יצוין כי שינוי השם נעשה לצורך הדיוק השירותים המבוקשים, ובשל היותו בעל שם דומה למכרז אחר שנערך בתקופה האחרונה. 

נבהיר כי כל יתר תנאי המכרז והמועדים נותרו בעינם. 


המידע בהודעה זו הינו כללי ותמציתי! אלו מסמכי המכרז בנוסח המלא והמחייב.

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן - המשרד) מבקש הצעות למתן שרותי יעוץ בתחום הגנת המידע והסייבר. המכרז כולל 2 אשכולות: אשכול בנושא של ייעוץ שוטף ומענה ראשוני באירוע סייבר ואשכול בתחום ביצוע מבדקי חדירה למערכות נבחרות על פי הצורך. אין מניעה למציע להגיש הצעה לשני האשכולות, אולם מציע יוכל לזכות רק באשכול אחד.

תנאי הסף

  1. קיימים תנאי סף מנהליים אשר הינם משותפים לשני האשכולות שבמכרז.

  2. קיימים תנאי סף מקצועיים אשר הופרדו עבור כל אחד מהאשכולות שבמכרז.

לוח זמנים

שלבי המכרז​מועד / מועד אחרון מקום / דרך ביצוע
קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים​ 15.7.21 עד השעה 15:00​לדוא"ל: alin.bit@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין​ 1.8.21 עד השעה 16:00​בדואר אלקטרוני לנציגים שישלחו שאלות ובאתר המשרד​
מקום הגשת ההצעות​תיבת המכרזים שברחוב מבקר המדינה 2 – ירושלים, או בלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13
המועד האחרון להגשת ההצעות​10.8.21 עד השעה 14:00​על המעטפה יירשם "מענה למכרז פומבי מס' 7/2021 למתן שירותי ייעוץ לביקורות בתחום הגנת מידע וסייבר", את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בירושלים או בתל אביב