facebook

סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודדת חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס

מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודדת חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס באשר לבחירות לכנסת העשרים ואחת הסתיימה בתאריך 31/01/2019.