facebook

סיפורה של תלונה - הנגשה מלאה של מקווה לנכה באלעד

בעקבות התערבותן של נציבות תלונות הציבור ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים הנגישה עיריית אלעד מקווה לשימושה של נכה

נכה החולה בניוון שרירים (ALS) ביקשה להנגיש מקווה במקום מגוריה, באלעד, על ידי התקנת מעלון במקווה. היא טענה כי עיריית אלעד מתעלמת מפניותיה.

 
בירור שערכה נציבות תלונות הציבור בעיריית אלעד ובנציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים העלה כי כבר בשנת 2014 המליץ המשרד לשירותי דת להנגיש בהנגשה מלאה את המקווה המרכזי ברח' אבטליון בעיר אלעד, אך עיריית אלעד לא פעלה בהתאם. עוד העלה הבירור כי המתלוננת פנתה לעירייה כמה פעמים בכתב ובע"פ וביקשה להציב מעלון באחד המקוואות בעיר, אך בקשתה לא טופלה כנדרש.  

 
בעקבות בירור התלונה בנציבות תלונות הציבור ובדיקה שערך משרד המשפטים, אושרה הנגשתו של המקווה המרכזי בעיר בהנגשה מלאה, והעירייה פעלה בהתאם: היא הנמיכה את המדרכה בכניסה למקווה, צבעה חניה לנכים, הציבה תמרור מתאים בסמוך למקווה, התקינה בו מעלון לנכים ואף הציבה שלטים בכל המקוואות באלעד שבהם צויין כי המקווה המרכזי מונגש בהנגשה מלאה ושניתן ליצור בעניין זה קשר עם הרבנית המפקחת. בנוסף, העירייה פעלה להנמכה המדרכה שבסמוך למקווה שליד מקום מגורי המתלוננת.