facebook

חובת הודעה למבקר המדינה של משווקי מתקני פרסום חוצות, עורכי סקרי בחירות ובעלי זיכיון לשידורי רדיו לקראת הבחירות המקדימות במפלגות והבחירות לכנסת ה-25

לפי הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 (להלן - החוק), חובה על הגורמים המוזכרים להלן למסור למבקר המדינה הודעות במועדים שנקבעו, כמפורט להלן:

משווקים של מתקני פרסום חוצות

הודעה לפני תחילת השיווק של שטח הפרסום לתעמולת הבחירות לכנסת: על משווק פרסום המבקש להקצות בתקופת הבחירות (החל מ-90 יום לפני יום הבחירות) שטח פרסום לתעמולת בחירות על גבי מתקני פרסום חוצות המופעלים על ידו, חלה החובה למסור למבקר המדינה לפני תחילת השיווק הודעה מפורטת בנושא. 

ההודעה תכלול את הפרטים האלה: 

 1. מספרם, מקומם ושטח הפרסום של מתקני הפרסום שמשווק הפרסום מפעיל בשטח המדינה ובשטח כל רשות מקומית; 

 2. פירוט חבילות הפרסום שמשווק הפרסום מציע במועד מסירת ההודעה ופרטים על החבילות שהציע בשלושת החודשים שקדמו למסירת ההודעה, לרבות מחיר החבילות וכן פרטים על מתקני הפרסום הנכללים בכל חבילה (מספרם, מקומם ושטח הפרסום בהם); 

הודעה נוספת שתימסר לא יאוחר מ-90 ימים לאחר הבחירות לכנסת: על משווק הפרסום למסור למבקר המדינה מידע לגבי כל חבילת פרסום ששיווק לצורכי תעמולת בחירות בקשר למערכת הבחירות לכנסת העשרים וחמש, כמפורט כלהלן:

 1. זהות המזמין, בצירוף העתק של הזמנת הפרסום או הסכם ההתקשרות;

 2. תקופת הפרסום;

 3. זהות המממן;  

 4. פרטי העסקה, לרבות המחיר ואמצעי התשלום, בצירוף חשבוניות המס והקבלות;

 5. העתק של הפרסום או תצלום שלו.

עורכי סקרי בחירות

הודעה שתימסר לא יאוחר מ-20 ימים לאחר יום הבחירות לכנסת: על עורך סקר בחירות כהגדרתו בחוק, המיועד לפרסום בכתב או לשידור לציבור, למסור למבקר המדינה מידע על סקרי בחירות שערך בקשר למערכת הבחירות, כמפורט להלן: 

 1. זהות המזמין של כל סקר, בצירוף העתק של הזמנת הפרסום או הסכם ההתקשרות;

 2. זהות עורך הסקר;

 3. המועד או התקופה שבהם נערך הסקר;

 4. האוכלוסייה שממנה נלקח מדגם המשיבים על הסקר;

 5. מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר ומספר האנשים שהשתתפו בו בפועל;

 6. מרווח הטעות לגבי הנתונים שהתקבלו;

 7. השאלות שנכללו בסקר;

 8. זהות מממן הסקר; 

 9. פרטי העסקה, לרבות מחיר הסקר ואמצעי התשלום, בצירוף חשבוניות המס והקבלות.

בעלי זיכיון לשידורי רדיו

הודעה שתימסר לא יאוחר מ-30 ימים לאחר יום הבחירות לכנסת: בעל זיכיון לשידורי רדיו נדרש למסור למבקר המדינה מידע בדבר תשדירי התעמולה ששידר, כמפורט להלן:

 1. פירוט תוכן התשדיר ושם המפלגה או רשימת המועמדים שבהם עוסק התשדיר; 

 2. מועדי השידור; 

 3. משך השידור;

 4. זהות מזמין התשדיר, בצירוף  העתק של הזמנת התשדיר או הסכם ההתקשרות;

 5. זהות מממן התשדיר;

 6. פרטי העסקה, לרבות המחיר ואמצעי התשלום, בצירוף חשבוניות המס והקבלות.

יש למסור למשרד מבקר המדינה מידע כאמור גם על פרסומים, סקרים ושידורי רדיו הנוגעים לפעילות בחירות אשר לא הוזמנו ישירות על ידי מפלגה או רשימת מועמדים.

יודגש כי אין במסירת ההודעות האמורות למבקר המדינה כדי לגרוע מהחובה למסור הודעות מסוימות לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת לפי הוראות החוק. 

יש למסור את ההודעות המפורטות לאגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות במשרד מבקר המדינה בכתובת הדואר: ת"ד 7024 תל אביב, 61070; או בכתובת הדואר האלקטרוני: elections@mevaker.gov.il.