facebook

הודעה על ספק יחיד - תוכנת לקסיס וספריית OECD לשנים 2022-2023

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
23/05/2022 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
אגף הדרכה ופיתוח ארגוני

תיאור

משרד מבקר המדינה בוחן חידוש המנוי למאגרים לקסיס וסטטיסטה והמנוי לספריית OECD לשנים 2022-2023.

התכנה האמורה משווקת באופן בלעדי בידי LEXISNEXIS ו- STATISTA, והמנוי לספריית OECD משווק באופן בלעדי על ידי חברת "טלדן מערכות מידע בע"מ", ועל כן ההתקשרות המבוקשת היא התקשרות עם ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

להלן פירוט המוצר, הספק והמחיר המשוער:

הספק​    המאגר​המחיר המשוער (ב-₪) ​
LEXISNEXIS​לקסיס​46,000 (כולל מע"מ)​
STATISTA​STATISTA​36,000 (כולל מע"מ)​
טלדן מערכות מידע בע"מ​ספריית OECD​20,000  (כולל מע"מ)​


להלן מובאת חוות הדעת של בעלת הסמכות המקצועית במשרד לעניין מעמד של הספק הנ"ל כגוף היחיד שמשווק את המוצר דלעיל.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק את המוצר דלעיל מוזמן לפנות למשרד בכתב ולהודיע את זהותו של אותו ספק וזאת לא יאוחר מ - 23.5.22.

הפנייה תהיה לכתובת: משרד מבקר המדינה, רחוב ארבעה 19, תל-אביב, לידי מנהל תחום רכש משרדי, מר ערן צדוק.