facebook

דרוש/ה סטודנט/ית לתואר ראשון או שני במשפטים או בעבודה סוציאלית ללשכת נציבות תלונות הציבור בבאר שבע

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
21/10/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה בבאר שבע דרוש/ה סטודנט/ית לתואר ראשון או שני במשפטים או בעבודה סוציאלית לעבודה מאתגרת ומעניינת עם תחושת סיפוק ושליחות בחברה נעימה.

נציבות תלונות הציבור עוסקת בבירור תלונות הציבור על גופי השלטון ומוסדות המדינה.

העבודה המוצעת כוללת עבודה משפטית ומשרדית המסייעת לבירור תלונות הציבור, לרבות קבלת קהל.

כישורים נדרשים: גישה שירותית, אמינות, חריצות, דייקנות ויכולת התבטאות טובה מאד בעברית בכתב ובעל פה. כמו כן נדרשת שליטה מלאה בשפה הרוסית.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט/ית להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות. 

שעות העבודה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 17:00-08:00.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך העסקה המירבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בכפוף לצרכי המשרד או עד 5 שנים לכל היותר.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רחוב הנרייטה סולד 8ב, בניין רסקו סיטי, באר שבע.

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפיסקה 13.3. בתקשי"ר.

זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לראיון. כל מועמד שיש לו קרוב משפחה אשר מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007 ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על מועמדים/ות העומדים/ות להתחיל את שנת לימודיהם הראשונה לצרף אישור על קבלתם ללימודים. על יתר המועמדים/ות לצרף לבקשתם/ן גיליון ציונים אחרון. מועמד/ת שלא יצרף/תצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן/תוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים/ות שממוצע ציוניהם/ן הוא הגבוה ביותר מבין המועמדים/ות.

המועמד/ת שיזומן/תוזמן ירואיין ע"י ועדה שתבחר את המתאים/ה לאיוש המשרה.

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים, גיליונות ציונים יש להעביר עד ליום 21.10.2021 למייל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת גיוס ומיון ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לנציבות תלונות הציבור ללשכת באר שבע".