facebook

הודעה בדבר תקרת ההוצאות של מועמד זכאי בבחירות מקדימות מזכות

מבקר המדינה מודיע כי סך ההוצאה הכוללת של המועמד לא יעלה על תקרת ההוצאות המותרת

בעקבות פניות של חברי כנסת, מבקר המדינה מבקש להבהיר בכל הנוגע למועמד זכאי המתמודד בבחירות מקדימות מזכות כדלקמן:

על פי ההוראות שנקבעו בחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, למועמד זכאי יש זכות לקבל מענק מאוצר המדינה בגובה תקרת ההוצאות המותרת - כפי שנקבעה בחוק - בכפוף להגשת בקשה לחשב הכנסת. מועמד זכאי רשאי לבקש מענק בסכום נמוך מתקרת ההוצאות המותרת, ולממן את שאר הוצאותיו בבחירות המקדימות המזכות מתרומות מההון האישי של המועמד ובני משפחתו (כהגדרתם בסעיף 28ו(ה) לחוק).

ואולם יודגש כי סך ההוצאה הכוללת של המועמד במערכת הבחירות המקדימות המזכות, בין אם מקור ההכנסה הוא מענק ובין אם מקור ההכנסה הוא מתרומות מההון האישי של המועמד ובני משפחתו, לא יעלה על תקרת ההוצאות המותרת.