facebook

הודעת מבקר המדינה בדבר פרסום תרומות וערבויות שמקבלות המפלגות

חובת דיווח על תרומות וערבויות במערכת הממוחשבת שבאתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה


בהתאם להוראת סעיף 8(ו) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 ולהחלטת מבקר המדינה מ-2013, על כל מפלגה חלה חובה לפרסם לציבור את סכומי התרומות והערבויות שקיבלה ואת שמות התורמים והערבים.

הנתונים על התרומות והערבויות מתפרסמים באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.  

הדיווח על התרומות והערבויות ש נעשה באמצעות המערכת הממוחשבת, שהגישה אליה היא מתוך אתר משרד מבקר המדינה. 

לקבלת הרשאת גישה למערכת הממוחשבת יש לפנות לאגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות במשרד מבקר המדינה, באמצעות הדוא"ל: elections@mevaker.gov.il.