facebook

דרוש/ה סטודנט/ית עבור סיוע בעריכת מחקר משווה, איתור מידע ועיבוד נתונים בתחומים שונים, לרבות כלכלה, משפט וממשל - לשכת ירושלים

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
03/02/2022 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לאגף א' בחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון שבמשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים דרוש/ה סטודנט/ית עבור סיוע בעריכת מחקר משווה, איתור מידע ועיבוד נתונים בתחומים שונים, לרבות כלכלה, משפט וממשל

הסיוע המבוקש הוא בין היתר בהיבטים האלה:

  1. עריכת מחקר משווה בנושאים האמורים, בארץ ובעולם. 

  2. איתור נורמות וסטנדרטים בינלאומיים בנושאים שבהם מתקיימת ביקורת.

  3. איתור נתונים מספריים ומדעיים ממחקרים בארץ ובעולם, סיוע בעיבוד נתונים, ניתוחם והצגתם באופן ויזואלי.

  4. סיוע נוסף באיתור מידע ונתונים אחרים לפי הצורך.

רקע כללי 

משרד מבקר המדינה מקיים ביקורת בגופים כגון משרד ראש הממשלה, משרד הפנים, משרד התקשורת וגופי השידור וכן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הביקורת כוללת בין היתר איתור מידע ונתונים ממאגרי נתונים פומביים וממאגרים של גופים מבוקרים בידי משרד מבקר המדינה, איסוף נרחב של מידע ונתונים באמצעים שונים, בחינת ההיבטים הנבחנים בביקורת בפעילות גופים בעלי מאפיינים דומים בארץ ובעולם, והצגת המידע שנאסף על פי צורכי הביקורת.  

הכישורים הנדרשים 

  1. אנגלית ברמה גבוהה (עיקר המידע שיש לאסוף הוא באנגלית). 

  2. היכרות עם תוכנת אקסל. 

  3. יכולת עמידה בלוחות זמנים, יכולת ניתוח של מידע רב, אמינות, חריצות ודייקנות.

תנאים מוקדמים 

סטודנטים/ות לתואר ראשון בשנה ב' ומעלה. 

דרישות רצויות

  1. סיום תואר ראשון יהווה יתרון.

  2. ניסיון מוכח בביצוע עבודות מחקר (להוכחת היכולת יש לצרף מסמכים כגון עבודה סמינריונית, תזה או ניסיון כעוזר/ת מחקר).

  3. ניסיון בניתוח מסדי נתונים.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות לחודש בהתאם לצורכי המשרד. על הסטודנט/ית להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. 

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף התחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בירושלים. 

תנאים נוספים: לא יתקבל מועמד לעבודה אם מועסק במשרד קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפסקה 13.3. בתקשי"ר, העוסקת בסייגי העסקה של עובד מדינה מטעמי קרבת משפחה. 

זימון לריאיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים במשרד ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. כל מועמד שקרוב משפחתו מועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על המועמדים לצרף להגשת המועמדות אסמכתאות לתחומי הלימוד, לרבות גיליונות ציונים עדכניים וקורות חיים. אם יש ברשותם המלצות, יש לצרפן. כמו כן רצוי לצרף עבודות קודמות שהוגשו בזיקה לנושאים שפורטו בהצעה זו.

למשרד שמורה הזכות לזמן לריאיון עד עשרה סטודנטים שיעמדו באמות המידה שהמשרד קבע, ואין מצד המשרד התחייבות להעסיק מי מהפונים.

את הבקשות בצירוף המסמכים שפורטו לעיל יש להעביר בתוך שבועיים (עד 3.2.2022) לכתובת Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' גרציה בסלי, רכזת משאבי אנוש, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף א' - לשכת ירושלים".