facebook

מכרז פומבי 11/2021 - למתן שירותי ייעוץ לשיפורים ושינויים בסביבת ניהול המסמכים Documentum

מאפיינים :

מספר המכרז:
11/2021
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
27/06/2021 15:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף מערכות מידע

תיאור

לתשומת לבכם, לוח הזמנים עודכן.

 

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום של מערכות לניהול מסמכים, לצורך סיוע בהטמעת המוצר D2 מתוצרת Documentum במשרד.

תמצית השירותים הנדרשים:

  1. לימוד מעמיק של הצרכים ותהליכי העבודה המשרדיים בתחום ניהול מסמכים בכלל ומסמכי הביקורת בפרט.

  2. סיוע בתכנון וגיבוש חוקות ניהול המסמכים.

  3. יעוץ באפיון ותכנון ההגדרות, השינויים והשיפורים הנדרשים במערכת לצורך מענה לצרכים.

  4. ליווי ובחינת איכות הפתרונות המוקמים על ידי הספק.

  5. השתתפות בפגישות עבודה שוטפות עם נציגי המשרד ועם נציגי הספק. 

  6. כתיבת מסמכי סיכום, אפיון, ממצאים והמלצות נהירים, מדויקים וישימים.

השירות יינתן לרוב בחצרי המשרד בירושלים, ברחוב מבקר המדינה 2, ולעיתים גם בלשכת המשרד בתל אביב ברחוב הארבעה 19. כמו כן תידרש מעורבות והשתתפות היועץ בפגישות וירטואליות באמצעות תוכנה לניהול שיחות ועידה דוגמת זום.

היקפי הייעוץ ותכולתו יאושרו מראש על ידי נציגו המוסמך של המשרד, והתשלום יבוצע על פי שעות העבודה שיבוצעו בפועל, בכפוף להגשת דוח שעות מפורט. 

על המציע להעמיד יועץ שיעמוד בתנאי הסף המקצועיים הבאים:

  1. בעל תואר ראשון לפחות.

  2. בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה, בייעוץ בתחום מערכות וטכנולוגיות לניהול מסמכים.

  3. בעל ניסיון בליווי הטמעת מערכות ותהליכים לניהול מסמכים באמצעות מוצרי Documentum, לשני לקוחות לפחות, אשר לכל אחד מהם 200 משתמשים לפחות במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות. 

לוח זמנים למכרז:

תאריך פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט: 31.5.2021

שלבי המכרז מועד / מועד אחרון מקום/דרך ביצוע​​
קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים​7.6.21 שעה 15:00​לדוא"ל: alin.bit@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין​21.6.21 שעה 16:00​


בדואר אלקטרוני לנציגים שישלחו שאלות ובאתר המשרד בכתובת: WWW.MEVAKER.GOV.IL . 

מקום הגשת ההצעות​תיבת המכרזים שברחוב מבקר המדינה 2 – ירושלים, או בלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13.
המועד האחרון להגשת ההצעות27.6.21 שעה 15:00על המעטפה יירשם "מענה למכרז פומבי מס' 11/2021 למתן שירותי ייעוץ לשיפורים ושינויים בסביבת ניהול המסמכים Documentum", את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בירושלים או בתל אביב​

 

תקופת ההתקשרות תתחיל במועד חתימת המשרד על הסכם ההתקשרות ותסתיים בתום שנה.

שמורה למשרד הזכות להארכת תקופת ההתקשרות בעוד ארבע שנים, שנה בכל פעם, עד חמש שנים בסך הכול. 

תנאי המכרז המלאים והמחייבים, האופן והמועד האחרון להגשת ההצעות הם אלה המופיעים בנוסח המלא של המכרז.