facebook

דרושים/ות סטודנטים/סטודנטיות - לשכת חיפה

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
12/09/2019 00:00
מספר משרות מבוקש:
2
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה


לנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה בחיפה דרושים/ות 2 סטודנטים/סטודנטיות לתואר ראשון או שני במשפטים או במדעי החברהלעבודה מאתגרת ומעניינת עם תחושת סיפוק ושליחות בחברה נעימה. נציבות תלונות הציבור עוסקת בבירור תלונות הציבור על גופי השלטון ומוסדות המדינה. העבודה המוצעת כוללת עבודה משפטית ומשרדית המסייעת לבירור תלונות הציבור, לרבות קבלת קהל.

כישורים נדרשים: גישה שירותית, אמינות, חריצות, דייקנות ויכולת התבטאות טובה מאוד בעברית בכתב ובעל פה.

היקף ההעסקה: עד 120 שעות חודשיות. 

שעות העבודה הן גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 17:00-08:00.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך ההעסקה: משך ההעסקה המירבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בכפוף לצרכי המשרד.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' חסן שוקרי 12, חיפה.


על מועמדים/ות העומדים/ות להתחיל את שנת לימודיהם/ן הראשונה לצרף אישור על קבלתם/ן ללימודים. על יתר המועמדים/ות לצרף לבקשתם/ן גיליון ציונים אחרון. מועמדים/ות שלא יצרפו אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמנו לראיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים/סטודנטיות שממוצע ציוניהם/ן הוא הגבוה ביותר מבין המועמדים/ות.

זימון לראיון יותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים - שיישלח למועמדים/ות שיוחלט לזמנם/ן לראיון. כל מועמד/ת שיש לו/לה קרוב/ת משפחה אשר מועסק/ת במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/מועמדותה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007 ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

המועמדים/ות שיוזמנו ירואיינו ע"י ועדה שתבחר את המתאים/ה לאיוש המשרה.

את הבקשות, אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים וגיליונות ציונים, יש להעביר תוך 21 ימי עבודה (עד ליום 12/09/2019) למייל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת משאבי אנוש, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לנציבות תלונות הציבור - לשכת חיפה".