facebook

מכרז 18/2021 למתן שירותי ייעוץ, סיוע וליווי, בהליכים ובכתיבת מכרזים והתקשרויות

מאפיינים :

מספר המכרז:
18/2021
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
07/12/2021 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
אגף הרכש

תיאור

הודעת עדכון לגבי מכרז מס' 18/2021 - למתן שירותי ייעוץ, סיוע וליווי, בהליכים ובכתיבת מכרזים והתקשרויות עבור משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור:

1. מועד אחרון להגשה למכרז נדחה מ- 2.12.21 לתאריך 7.12.21

2. מצ"ב קובץ מעודכן של תשובות לשאלות הבהרה למכרז

 

  1. המשרד מעוניין להתקשר עם ספק לקבלת שירותי ייעוץ מקצועי לעריכת מכרזים והתקשרויות, שירותי הייעוץ יכללו את כלל ההיבטים בהליכי ההתקשרות, מהשלבים המקדמיים של תכנון וניסוח ההתקשרות ו/או המכרז ועד לליווי בכל ההיבטים הקשורים במכרז וניהולו.

  2. המשרד פונה בזאת לקבלת הצעות בשני אשכולות:
    - אשכול מספר 1- ייעוץ וליווי בכתיבת מכרזים והתקשרויות בתחומי עיסוק של המשרד.
    - אשכול מספר 2- ייעוץ וליווי בכתיבת מכרזים והתקשרויות בתחום - מיחשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע.

  3. אין מניעה למציע להגיש הצעה ליותר מאשכול אחד. 

  4. המשרד מעוניין לבחור בזוכה אחד עיקרי בכל אשכול, וכן לבחור עד שני זוכים משניים לכל היותר.

תנאי סף להשתתפות במכרז 

התנאים המוקדמים - מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והם מצטברים. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז - הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים של מכרז – תיפסל על הסף. 

לוח זמנים

שלבי המכרז​מועד / מועד אחרון מקום / דרך ביצוע
קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים​ 11.11.21 עד השעה 14:00​לדוא"ל: alin.bit@mevaker.gov.il
הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין​ 25.11.21 עד השעה 16:00​בדואר אלקטרוני לנציגים שישלחו שאלות ובאתר המשרד​
מקום הגשת ההצעות​
תיבת המכרזים
ברחוב מבקר המדינה 2 – ירושלים
 או
בלשכת תל אביב ברחוב הארבעה 19 תל אביב קומה 13
המועד האחרון להגשת ההצעות​2.12.21 עד השעה 14:00​על המעטפה יירשם "מכרז מספר 18/2021 למתן שירותי ייעוץ, סיוע וליווי, בהליכים ובכתיבת מכרזים והתקשרויות", את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בירושלים או בתל אביב