facebook

הסוף לנתוני האבטלה הסותרים: הכנסת אישרה לחייב מעסיקים בדיווח חודשי בנוגע לתעסוקת עובדים

בעקבות דוח מבקר המדינה: הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית לחייב מעסיקים בדיווח חודשי בנוגע לתעסוקת עובדים. הדיווח החודשי יאפשר למדינה לדעת באופן מדויק ובזמן אמת את נתוני האבטלה ולגבש תכניות סיוע למובטלים

בעקבות ממצאי הביניים של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בנוגע לטיפול הממשלה במובטלים ובדורשי עבודה במשבר הקורונה, אשר עסקו במחסור בנתונים חודשיים מהימנים מהמעסיקים על שכר עובדיהם, אישרה הכנסת, בקריאה שנייה ושלישית, את התיקון לחוק הביטוח הלאומי בנוגע לחובת דיווח חודשי מקוון של מעבידים, כפי שהמליץ מבקר המדינה. בכך יתאפשר למקבלי ההחלטות לדעת, בזמן אמת, מה מספר המובטלים בישראל, שכרם והיקף משרתם ולגבש בהתאם תכניות לסיוע למובטלים ולמבקשי העבודה הרלוונטיות למציאות העכשווית.

ב- 10 בספטמבר 2020 פרסם מבקר המדינה ממצאי ביניים בנוגע לטיפול הממשלה במובטלים ובדורשי עבודה במשבר הקורונה. ממצאי הביניים העלו כי למוסד לביטוח לאומי אין נתונים בזמן אמת על תעסוקת עובדים ושכרם ומנגד על מספר מבקשי העבודה. לעובדה זו חשיבות מיוחדת בעת משבר הקורונה שכן, כפי שצוין בדוח, הדבר מונע את היכולת לאמוד בזמן אמת ובפועל את מספר המובטלים והנמצאים בחל"ת, שנקלעו למצב זה בעקבות משבר הקורונה. הדבר פוגע גם בהחלטות הממשלה בנוגע לתמיכה באזרחים ובתמריץ החזרה לעבודה. 

נתוני האבטלה נמדדים כיום על ידי שלושה גופים - המוסד לביטוח לאומי אשר סופר את מקבלי קצבת האבטלה לפי מספר התביעות שהוא משלם עליהן, שירות התעסוקה אשר סופר את מספר דורשי העבודה שפנו לשירות התעסוקה והלמ"ס אשר מתבסס על סקרי כוח אדם, שביצע לפי הגדרות מסוימות. בנסיבות אלו, קיימים פערים משמעותיים בנתונים של כל אחד מהגופים, ולא ניתן לקבוע כמה מובטלים יש באמת, לבחון את סוגיית האבטלה ולגזור מכך את הצעדים הנכונים לשוק העבודה.

הסיבה לפערים בנתונים נובעת מכך שהמוסד לביטוח לאומי אינו עומד על כך שהמעסיקים ידווחו לו בכל חודש וחודש, על כל אחד מהעובדים שהם מעסיקים, באופן פרטני ונפרד. בפועל, הדיווח של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי הוא דיווח חודשי המתייחס לכל העובדים יחד ולא באופן פרטני, כשנתונים פרטניים על העובדים מועברים רק פעמיים בשנה. 

עם אישור התיקון לחוק הביטוח הלאומי בקריאה שנייה ושלישית, יוכל המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיקים דיווח חודשי מקוון אודות כל עובד ועובד, וכך לדעת, בזמן אמת ובאופן מדויק יותר, מהו מספר המובטלים. התיקון לחוק יכנס לתוקף מאפריל 2021 ויחול על גוף המעסיק מעל 180 עובדים, ומאוקטובר 2021 הוא יחול על גופים אחרים. 

חיוב המעסיקים בדיווח חודשי, יכול גם לתרום למימוש סעיף 176א לחוק הביטוח הלאומי, הקובע כי מובטל שיעבוד בשכר נמוך יכול לקבל לפי החוק - "מענק למובטל שעובד בשכר נמוך". בכך ניתן יהיה להגביר את השימוש בתמריצים לחזרה לשוק העבודה, לצמצום דמי האבטלה ולהגדלת הכנסתם מעבודה של מקבלי קצבת אבטלה. כיום, רבים מהזכאים אינם עומדים על זכותם זו בשל ההליך הבירוקרטי.