facebook

תחילת תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר יעלון משה

מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 24א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992(להלן- החוק), מודיע בזאת כי תקופת ההסדר כהגדרתה בחוק לגבי המתמודד מר משה יעלון לגבי הבחירות לכנסת העשרים ואחת החלה, על פי הודעתו, בתאריך 01/04/2017.

​​