facebook

דרוש/ה סטודנט/ית למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בתל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
פתוח
בתוקף עד:
19/01/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

לנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב דרוש/ה סטודנט/ית לתואר ראשון או שני במשפטים לעבודה מאתגרת ומעניינת עם תחושת סיפוק ושליחות בחברה נעימה. 

המשרה מיועדת למי שנולדו באתיופיה או אחד מהוריהם נולד באתיופיה, למועמדים ולמועמדות בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, ולמועמדים ולמועמדות העונים להגדרת  חרדי/ת על פי הכללים הקבועים בתקשי"ר:

אישה שמתקיים לגביה אחד מאלו לפחות:

  • מקומות הלימוד של ילדיה עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מוסדות  "פטור", ורישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.

  • בעלה למד בישיבה קטנה.

  • היא למדה בסמינר חרדי.

גבר שמתקיים לגביו אחד מאלו לפחות:

  • מקומות הלימוד של ילדיו עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מוסדות  "פטור", ורישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.

  • הוא למד בישיבה קטנה.

  • הוא התנדב לשירות אזרחי המופעל מכוח סעיף 6 לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002.

  • הוא היה זכאי בחמש השנים האחרונות למשך שנה מלאה אחת לפחות ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שפרסם משרד החינוך מדי פעם בפעם.


נציבות תלונות הציבור עוסקת בבירור תלונות הציבור על גופי השלטון ומוסדות המדינה. העבודה המוצעת כוללת עבודה משפטית ומשרדית המסייעת לבירור תלונות הציבור, לרבות קבלת קהל.

הכישורים הנדרשים: גישה שירותית, אמינות, חריצות, דייקנות וכושר ביטוי טוב מאוד בעברית בכתב ובעל פה. שליטה באנגלית בכתב ובעל פה תקנה יתרון.    

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר יהיה אפשר להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט/ית להתחייב לעבוד 60 שעות בחודש לפחות.  

שעות העבודה גמישות ובלבד שיהיו בין השעות 8:00 ל-17:00.

התשלום: שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית

משך העסקה המרבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר או חמש שנים לכל היותר, והכול בכפוף לצורכי המשרד.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' הארבעה 19, מגדל התיכון, תל אביב.

תנאים נוספים: לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם במשרד מועסק קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפסקה 13.3 בתקשי"ר. זימון לריאיון מותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. מועמד/ת שיש לו/ה קרוב משפחה המועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/ה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.


על מועמדים העומדים להתחיל את שנת לימודיהם הראשונה לצרף אישור על קבלתם ללימודים. על יתר המועמדים לצרף לבקשתם גיליון ציונים אחרון. מועמדים שלא יצרפו אישור קבלה ללימודים או גיליון ציונים לא יוזמנו לריאיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לריאיון עד שמונה סטודנטים שממוצע ציוניהם הוא הגבוה ביותר מבין המועמדים. 

המועמדים שיזומנו ירואיינו על ידי ועדה, והיא תבחר את המתאים/ה ביותר לאיוש המשרה.

את הבקשה, בצירוף קורות חיים מפורטים וגיליון ציונים או אישור קבלה ללימודים, יש לשלוח עד ליום 19/1/21 לכתובת הדוא"ל Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת משאבי אנוש, ולציין: "עבור משרת סטודנט/ית לנציבות תלונות הציבור בלשכת תל אביב".