facebook

הודעה בדבר תקרת הוצאות בחירות של רשימת מועמדים משותפת המתמודדת בבחירות לכנסת ה-21

עמדת מבקר המדינה באשר לאופן חישוב תקרת הוצאות בחירות של רשימות משותפות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-21

בעקבות תיקון 36 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (להלן - החוק), מובאת בזה עמדת מבקר המדינה באשר לאופן חישוב תקרת הוצאות בחירות של רשימות משותפות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-21.

 

הודעת מבקר המדינה בדבר תקרת הוצאות בחירות של רשימת מועמדים משותפת המתמודדת בבחירות לכנסת ה-21

חוקים והנחיות בנושאי מימון מפלגות ומימון בחירות