facebook

פרסום דוחות מימון מפלגות - יולי 2022

מבקר המדינה פרסם היום (12.7.22) את דוח הביקורת על חשבונות הסיעות שהשתתפו בבחירות לכנסת ה-24 והחשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת ה-23 וכן דוח על חשבונות המועמדים בבחירות המקדימות לתפקיד חבר הכנסת ה- 24, ולתפקיד יו"ר המפלגה בבית היהודי ובמפלגת העבודה


מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום (12.7.22) את דוח הביקורת על חשבונות הסיעות שהשתתפו בבחירות לכנסת ה-24 והחשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת ה-23 וכן דוח על חשבונות המועמדים בבחירות המקדימות לתפקיד חבר הכנסת ה- 24, ולתפקיד יו"ר המפלגה בבית היהודי ובמפלגת העבודה.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: 

 על גירעונות הסיעות:

"הגירעונות הנצברים של 12 סיעות ל-31.3.21 (הכוללים את הגירעונות מתקופות בחירות קודמות לרבות תקופת הבחירות לכנסת העשרים וארבע) הסתכמו בכ-128 מיליון ש"ח. הסיעות עושות שימוש חוזר ונשנה בכספי המימון הממלכתי השוטף לצורך כיסוי גירעונות שמקורם במערכות בחירות קודמות. בכך, נפגעת יכולתן של סיעות להשתמש בכספי המימון הממלכתי השוטף למטרה שלשמה יועדו לפי החוק. על הסיעות לפעול לצמצום הגירעונות ולכיסוי חובותיהן"

על אי תשלום מס: 

"היעדר דיווח ותשלום במועד לרשות המיסים של מס מיוחד בשיעור של 25% בסכום מצטבר של כ-25 מיליון ש"ח בגין מערכות הבחירות מהווה פעולה שלא לפי הוראות הדין, ולמעשה כספי המס שנוכו ולא הועברו לאוצר המדינה שימשו מימון ביניים לסיעות. בהתחשב בכך שהמימון של הסיעות מקורו בעיקר בכספי הציבור, עליהן לפעול כדין ולהקפיד על התנהלות ראויה מול רשויות המדינה, ובפרט רשות המיסים".

על הלוואות הסיעות:

"יתרת ההלוואות שקיבלו הסיעות מהכנסת נכון ל-31.3.21 הסתכמה בכ-181 מיליון ש"ח. נוכח הקדמת הבחירות לכנסת העשרים וחמש, גם בפעם זו הוגדל סכום ההלוואה שרשאית כל סיעה לקבל מהכנסת, וכן התאפשר לסיעות לפרוס את החזרי ההלוואות שקיבלו על פני פרק זמן ארוך יותר. בפועל גדל הסיכון לכך שהלוואות שניתנות לסיעות לא יוחזרו ולמעשה יהיו בבחינת חובות אבודים. על הסיעות שקיבלו הלוואות מאוצר המדינה לפעול להשבת חובותיהן"

החשבונות של הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות לכנסת ה- 24

בביקורת שקיים מבקר המדינה בנושא, ל- 12 סיעות מתוך 15 ניתן דוח חיובי. 

לגבי שלוש מהסיעות שהדוח בעניינן לא היה חיובי, קבע מבקר המדינה כי תישלל מהן יתרת המימון בסכומים המפורטים לגבי כל סיעה להלן, בסכום כולל של 300,000 ש"ח:

ימינה - בשל חריגה מתקרת ההוצאות  בשיעור של כ- 8%- 50,000 ש"ח.

ש"ס - בשל הוצאות שלא לפי הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 - אזהרה (נשלל מימון מהסיעה בשל נושא זה בדוח הקודם).

תקווה חדשה - בשל חריגה מתקרת ההוצאות בשיעור של כ- 80% - 250,000 ש"ח.

נמצא כי הוצאותיהן של  ימינה (צל"ש) ותקווה חדשה - שהתמודדה בבחירות במסגרת רשימה משותפת, חרגו, בכ-8% ובכ-80% בהתאמה, מתקרת ההוצאות שנקבעה. תקרת ההוצאות של ימינה (צל"ש) הייתה 13,886,000 ש"ח, והוצאותיה חרגו מהתקרה ב-1,119,891 ש"ח. תקרת ההוצאות של תקווה חדשה הייתה 16,663,200 ש"ח, והוצאותיה חרגו מהתקרה ב-13,296,652 ש"ח.

הכנסות הסיעות למימון מערכת הבחירות לכנסת ה- 24 הסתכמו בכ- 174.5 מיליון ש"ח, כאשר 165.2 מיליון ש"ח מהן ממימון ממלכתי, ו- 2.8 מיליון ש"ח מתרומות.

הוצאות הסיעות במערכת הבחירות הסתכמו בכ- 233.8 מיליון ש"ח. 43.9% מסכום זה הוצאו על פרסומים, 25.2% לשכר ונלוות, פעילים ונלווים, 17.9% עבור שירותי ייעוץ.

בהיבטי תוצאות הפעילות הכספית - גירעונות / עודפים - עלה בביקורת כי בתום התקופה סיימו 11 מהסיעות שהתמודדו בבחירות בגירעונות בסך של כמה מאות אלפי ש"ח עד כ-13.7 מיליון ש"ח, וסכומם הכולל של הגירעונות היה כ-61.1 מיליון ש"ח. לארבע מהסיעות נותרו עודפים בסך מצטבר של כ-1.8 מיליון ש"ח. יתרות אלו (הגירעונות / העודפים) נזקפו לחשבונות השוטפים של הסיעות.

להלן טבלה מפורטת של המצב הכספי של הסיעות והעודפים / הגירעונות שלהן  בגין מערכת הבחירות העשרים וארבע:

​שם הרשימה
​המימון הממלכתי
​סה"כ ההכנסות
​סה"כ ההוצאות
​עודף (גירעון) 
​תקווה חדשה
​9,720,200
​16,204,943
​29,959,852
 (13,754,909)
​יש עתיד 
​22,217,600
​22,217,600
​34,705,978
​(12,488,378)
​ש"ס
​13,886,000
​13,886,000
​23,449,727
​(9,563,727)
​ימינה 
​8,331,600
8,365,389
​14,732,314
​(6,366,925)
​ישראל ביתנו
​11,108,800
​11,122,800
​15,413,904
​(4,291,104)
​האיחוד הלאומי
​4,998,960
​4,998,960
​9,022,196
(4,023,236)
​מרצ 
​7,637,300
​9,187,435
​12,456,345
​(3,268,910)
​הליכוד
​45,781,721
​45,781,721
​48,331,948
​(2,550,227)
​אגודת ישראל
​5,554,400
​5,554,400
​7,839,831
(2,285,431)
​כחול לבן 
​17,357,500
​17,362,100
​19,591,867
​(2,229,767)
​העבודה
​8,331,600
​8,830,681
​9,143,787
​(313,106)
​דגל התורה
​5,554,400
​5,735,500
​5,680,331
​55,169
​חזית יהודית
​1,666,320
​1,805,735
​1,616,156
​189,579
​לזוז 
​1,666,320
​2,103,272
​1,887,323
​215,949
​עתיד אחד
​1,430,679
​1,430,679
​49,414
​1,381,265

 

המבקר אנגלמן ציין בנושא זה כי ניסיון העבר מלמד כי הסיעות עושות שימוש חוזר ונשנה בכספי המימון הממלכתי השוטף לצורך כיסוי גירעונות שמקורם במערכות בחירות קודמות, ובין היתר הן נוטלות הלוואות מהכנסת כדי לכסות את גירעונותיהן שנוצרו במהלך הבחירות. החוק מבחין בין הוצאות בחירות לבין הוצאות שוטפות של סיעה, ומקצה מימון נפרד לכל אחד מסוגי ההוצאות האמורים. כפי שכבר צוין בדוחות קודמים, כאשר המימון הממלכתי השוטף המשולם לסיעות משמש בפועל לכיסוי הגירעונות שנוצרו במערכות בחירות, משתמע מכך כי למעשה נפגעת יכולתן של סיעות להשתמש בכספי המימון הממלכתי השוטף למטרה שלשמה הם יועדו לפי החוק, דהיינו - קיום קשר רעיוני וארגוני עם הציבור בין בחירות לבחירות. המבקר אנגלמן שב וקורא למחוקק לבחון את הנושא. מכל מקום, על הסיעות שנותרו להן גירעונות לפעול לצמצום הגירעונות ולכיסוי חובותיהן.

החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים ושלוש (לתקופה שבין 1.4.20 ל-31.3.21)

מבקר המדינה מצא בביקורת כי שתי סיעות אשר במועד סיום הביקורת כבר חדלו מלהתקיים, כולנו ותל"ם, לא השיבו לאוצר המדינה את יתרת הכספים שבידיהן בסך של כ-5.8 מיליון ש"ח ובסך של כ-4.6 מיליון ש"ח בהתאמה. לפיכך, ההחלטה לגבי תוצאות הביקורת בעניינן תתקבל במועד מאוחר יותר, בכפוף לכך שהן יציגו למבקר המדינה הסדר להשבת הכספים לכנסת. סיעה נוספת, התנועה, אשר חדלה אף היא להתקיים ערב הבחירות לכנסת העשרים ואחת, לא השיבה לאוצר המדינה יתרת כספים שבידיה בסך של כ-1.3 מיליון ש"ח וגם היא התבקשה להציג הסדר להשבת הכספים מול הכנסת ובהתאם תבחן ההחלטה שנתקבלה בעניינה לגבי תוצאות הביקורת.

מתוך 13 סיעות, ל- 11 סיעות ניתן דוח חיובי ולשתיים לא ניתן דוח חיובי.

לגבי שתי סיעות שלא ניתן בעניינן דוח חיובי, מבקר המדינה קבע כי תישלל מהן יתרת המימון בסכומים המפורטים לגבי כל סיעה להלן, בסך מצטבר של 350,000 ש"ח: 

אגודת ישראל - בשל פעילות שלא לפי הוראות חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (אי דיווח במועד ואי העברת מס מיוחד שנוכה לרשות המיסים) - 100,000 ש"ח

הליכוד - בשל פעילות שלא לפי הוראות חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (אי דיווח במועד ואי העברת מס מיוחד שנוכה לרשות המיסים) - 250,000 ש"ח.

לסיעת אגודת ישראל נותר בתום התקופה השוטפת חוב לרשות המיסים בסך של כ-2.4 מיליון ש"ח בגין מס מיוחד שנוכה בגין שתי מערכות בחירות שהתקיימו בשנת 2019. במועד ביצוע הביקורת, הסיעה לא דיווחה לרשות המיסים על העסקת פעילים ועובדים במסגרת מערכות הבחירות האמורות ולא שילמה את המס שנוכה במקור משכרם כמתחייב מחוק המיסוי ומתקנות המיסוי, וזאת אף שהיה עליה להסדיר את הדיווח והתשלום האמורים כשנתיים לפני כן.

סיעת הליכוד דיווחה לראשונה לרשות המיסים בדצמבר 2021 על העסקת פעילים בארבע מערכות הבחירות שהתקיימו בשנים 2019 - 2021 . נכון למועד ביצוע הביקורת, החוב לרשות המיסים הסתכם בכ-23.4 מיליון ש"ח (קרן) וכן חיובים נוספים בגין הפרשי הצמדה וריבית בסך של כ-1.7 מיליון ש"ח וקנסות בסך של כ-3.3 מיליון ש"ח בשל האיחור בדיווח ובהעברת המס שנוכה. הסיעה מסרה לצוות הביקורת כי היא הגישה לרשות המיסים בקשה להפחתת הקנס ולפריסת תשלומי החוב.

המבקר אנגלמן "היעדר הדיווח והתשלום במועד בגין מערכות הבחירות לרשות המיסים מהווה פעולה שלא לפי הוראות חוק מיסוי תשלומים והתקנות, ולמעשה כספי המס שנוכו ולא הועברו לאוצר המדינה שימשו מימון ביניים לסיעות. זאת ועוד, ההתנהלות האמורה חשפה את הסיעות לחיוב בתשלום הוצאות ריבית פיגורים בשל העיכוב בתשלומי המס המיוחד שנוכו ובדיווח עליו. בהתחשב בכך שהמימון של הסיעות מקורו בעיקר בכספי הציבור, ובהיותן גופים בעלי מאפיינים ציבוריים מובהקים, עליהן לפעול כדין ולהקפיד על התנהלות ראויה מול רשויות המדינה, ובפרט רשות המיסים".

הכנסות הסיעות בתקופה השוטפת הסתכמו בכ- 136.4 מיליון ש"ח. 120.6 מיליון ש"ח מקורם במימון ממלכתי, 10.4 מיליון ש"ח מדמי חבר.

הוצאות הסיעות בתקופה השוטפת הסתכמו בכ- 103.1 מיליון ש"ח.

הלוואות מהכנסת יתרת קרן ההלוואות ל-31.3.21 (בש"ח)

​שם הסיעה
​יתרת קרן ההלוואה ל-31.3.20
​יתרת קרן ההלוואה ל-31.3.21
​הליכוד
​77,900,000
​64,417,308
​חוסן ישראל
​18,000,000
​24,893,588
​יש עתיד
​18,296,296
​21,241,000
​ישראל ביתנו
​6,401,798
​11,298,064
​העבודה
​10,581,324
​8,749,941
​תל"ם
​4,814,815
​8,500,000
​ש"ס
​9,790,444
​8,095,944
​דגל התורה
​9,403,704
​8,057,787
​ימינה (צל"ש)
​6,451,852
​7,165,447
​מרצ
​8,638,656
​7,143,504
​אגודת ישראל 
​5,777,778
​4,777,778
​דרך ארץ
​-
​4,565,000
​האיחוד הלאומי
​3,263,492
​2,698,657
​גשר
​2,000,000
​-
​כולנו 
​4,319,328
​-
סה"כ
​185,639,487
​181,604,018


יתרות החוב של הסיעות בגין הלוואות שנטלו למימון הוצאותיהן גדלו במידה ניכרת מאז חוקק החוק שמאפשר לקבל הלוואות מהכנסת (במקום מתאגידים בנקאיים) - יתרת ההלוואות שניטלו מתאגידים בנקאיים קודם לתיקון 33 לחוק הסתכמה בכ-35 מיליון ש"ח, ולעומת זאת נכון ל-31.3.21 (סוף התקופה השוטפת הנוכחית) יתרת ההלוואות לכנסת מסתכמת בכ-181 מיליון ש"ח, גידול של כ-417% בסכום יתרות החוב של הסיעות בגין הלוואות. 


התחייבויות ההתחייבויות השוטפות של הסיעות ל-31.3.21 - 

​שם הסיעה
​הלוואות לזמן קצר או חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
​ספקים והמחאות 
לפירעון

​זכאים ויתרות 
זכות

​סה"כ התחייבויות 
שוטפות

​הליכוד
​-
​39,377,311
​42,515,876
​81,893,187
​יש עתיד
​4,493,378
​6,831,841
​28,146,571
​39,471,790
​ש"ס
​2,978,229
​17,511,449
​4,908,651
​25,398,329
​חוסן ישראל
​9,521,785
​935,955
​1,039,314
​11,497,054
​מרצ
​7,143,504
​816,989
​2,651,686
​10,612,179
​ימינה (צל"ש)
​1,833,018
​18,535
​4,700,243
​6,551,796
​העבודה
​2,760,878
​1,455,495
​1,148,491
​5,364,864
​אגודת ישראל
​1,026,582
​140,762
​3,381,497
​4,548,841
​ישראל ביתנו
​2,389,970
​-
​592,702
​2,982,672
​דגל התורה
​1,731,948
​116,732
​271,535
​2,120,215
​האיחוד הלאומי
​415,168
​238,910
​1,191,055
​1,845,133
​דרך ארץ
​965,719
​8,574
​129,043
​1,103,336
​כולנו
​-
​10,799
​305,180
​315,979
​גשר
​-
​37,317
​166,712
​204,029
​תל"ם
​-
​77,792
​41,933
​119,725
​סה"כ
​35,260,179
​67,578,461
​91,190,489
​194,029,129


המבקר אנגלמן ציין בהיבט זה כי בכוונתו לעקוב אחרי פירעון ההתחייבויות האמורות במסגרת הביקורת על התקופות השוטפות הבאות.

היבטים עקרוניים שעלו בביקורת

הלוואות

יתרות החוב של הסיעות בגין הלוואות שנטלו למימון הוצאותיהן גדלו במידה ניכרת מאז חוקק החוק שמאפשר לקבל הלוואות מהכנסת (במקום מתאגידים בנקאיים) - יתרת ההלוואות שניטלו מתאגידים בנקאיים קודם לתיקון 33 לחוק הסתכמו בכ-35 מיליון ש"ח, ולעומת זאת נכון ל-31.3.21 (סוף התקופה השוטפת הנוכחית) יתרת ההלוואות לכנסת מסתכמת בכ-181 מיליון ש"ח, גידול של כ-417% בסכום יתרות החוב של הסיעות בגין הלוואות.

המבקר אנגלמן ציין "נוכח ריבוי מערכות הבחירות בשנים האחרונות, נוצר מצב שבו הכנסת מסיימת את כהונתה מוקדם מהצפוי כך שהסיעות נותרות חייבות לכנסת סכומים גבוהים שאין ביכולתן להחזיר לאוצר המדינה עד לתום כהונת הכנסת. גם בפעם זו, מכוח הוראת השעה האמורה, הוגדל סכום ההלוואה שרשאית כל סיעה לקבל מהכנסת, וכן התאפשר לסיעות לפרוס את החזרי ההלוואות שקיבלו על פני פרק זמן ארוך יותר, ובפועל גדל הסיכון לכך שהלוואות שניתנות לסיעות לא יוחזרו ולמעשה יהיו בבחינת חובות אבודים. על הסיעות שקיבלו הלוואות מאוצר המדינה לפעול להשבת חובותיהן".

יתרת הלוואות שלא נפרעו של סיעות שחדלו להתקיים

כפי שצוין בדוח לתקופה השוטפת הקודמת, שתי מפלגות, התנועה הירוקה ועצמאות, לא השיבו לאוצר המדינה יתרות הלוואות בסכום מצטבר של כ-7.2 מיליון ש"ח. יצוין כי שתי המפלגות קיבלו את ההלוואות מכוח החוק, והן גיבשו מול הכנסת הסכמי השבה להחזר עתידי של יתרות ההלוואות שנותרו. ואולם אין כל ודאות שהסכמים אלה יתממשו, ועד מועד פרסום דוח זה, ההחזרים ממועד גיבוש ההסכמים הסתכמו בכ-696,000 ש"ח שהשיבה התנועה הירוקה בלבד.

על פי נתוני חשבות הכנסת, נכון ל-31.3.21 סיעת הבית היהודי, שכיהנה בכנסת העשרים ושלוש וחדלה להתקיים מאז, טרם פרעה יתרת הלוואה בסך כ-3.2 מיליון ש"ח, ולא נחתם בינה ובין הכנסת הסכם להשבת היתרה.

המבקר אנגלמן ציין בדוח "אני קורא למחוקק לתת דעתו על נושא זה ולשקול פתרונות אפשריים, כגון דרישת ערבות בנקאית, בדומה לקבוע בסעיף 4(א2) לחוק, על מנת להבטיח את החזרת כספי ההלוואות לאוצר המדינה ולמנוע הישנות מקרים כגון אלה בעתיד. לפיכך, בשלב זה, ומאחר שהסיעות טרם הציגו לי תכניות להשבת יתרת ההלוואות לאוצר המדינה, איני קובע את תוצאות ביקורת החשבונות לתקופה שבין 1.10.19 ל-31.3.20 בעניינן של הסיעות האמורות. על הסיעות לדווח למשרדי על החזר ההלוואות לאוצר המדינה, ובכוונתי להמשיך לעקוב אחר נושא זה".

השבת יתרות של סיעות שחדלו להתקיים

בביקורת לתקופה השוטפת הועלה כי לשלוש סיעות לשעבר (להלן גם - מפלגות) גשר, תל"ם וכולנו, אשר חדלו להתקיים בתור סיעות ואינן מיוצגות בכנסת ה-24, נותרו נכון ל-31.3.21 עודפים נצברים בסך כולל של כ-11.7 מיליון ש"ח, לפי הפירוט שלהלן: מפלגת גשר - כ-1.3 מיליון ש"ח, מפלגת כולנו - כ-5.8 מיליון ש"ח, מפלגת תל"ם - כ-4.6 מיליון ש"ח. כמו כן, לאחר הבחירות לכנסת ה-21 נותרו גם למפלגת התנועה, אשר אינה מיוצגת עוד בכנסת, יתרות כספים בסך של כ-1.3 מיליון ש"ח. בהמשך לכך, ונוכח הוראות סעיף 13ה לחוק, פנו עובדי משרד מבקר המדינה לנציגי המפלגות האמורות על מנת לקבל מהם פרטים בנוגע לפעולות שנקטו להשבת הכספים לאוצר המדינה. מפלגת גשר הודיעה כי בכוונתה להשיב את הכספים, וב-30.5.22 עדכנה כי העבירה לכנסת סך של כ-1.2 מיליון ש"ח .

המבקר אנגלמן: "על שלוש המפלגות הנותרות, התנועה, כולנו ותל"ם, לפעול להחזרת יתרת הכספים שברשותן לכנסת בהיקף כולל של כ-11.7 מיליון ש"ח. מומלץ כי הכנסת, כמי שהעבירה למפלגות הללו כספים, תפעל לכך שיובא לידיעתן, בסמוך למועד שבו הן חדלות מהיות סיעה, דבר חובתן להשיב את יתרות הכספים שבידיהן לאוצר המדינה מכוח סעיף 13ה לחוק. זאת על מנת שאותן סיעות לא ישתמשו בכספים אלה לאחר שחדלו להתקיים. בכוונתי להמשיך לעקוב אחר ביצוע ההחזרים האמורים".

הגנה על מאגרי המידע של סיעות ומפלגות

מדיווחי הסיעות והמפלגות למשרדנו עולה כי לעשר מהן מאגר רשום או כמה מאגרים רשומים בפנקס מאגרי המידע של הרשות ובהם מידע על מתפקדים, תורמים או תומכים, אך שום מפלגה לא רשמה את המאגר המתבסס על נתוני פנקס הבוחרים לאחר הליכי טיוב ועדכון של נתונים, וזאת שלא לפי הנחיות הרשות בדבר חובותיהן לפי חוק הגנת הפרטיות. עוד הועלה כי שש מהסיעות והמפלגות ביצעו טיוב של נתוני המאגרים שברשותן באמצעות חברות מסחריות, אך הן לא בחנו את מידת החוקיות של המידע שרכשו מאותן חברות ואת קיומה של הסכמה מצד האנשים להיכלל במאגר כנדרש בחוק הגנת הפרטיות ובהנחיות הרשות, אלא הסתפקו לכל היותר בהצהרותיהן של החברות האמורות או בהחתמתן על הסכמים מחייבים ולפיהם אותן החברות פועלות באופן חוקי. עוד מסרו הסיעות והמפלגות כי האנשים שפרטיהם כלולים במאגר המידע רשאים לפנות אליהן בבקשה להסיר את פרטיהם מהמאגר.

המבקר אנגלמן: "בעידן שבו ההתקשרות עם הבוחרים מתבצעת יותר ויותר באמצעים דיגיטליים, קיימת חשיפה לסיכונים נרחבים מבעבר בכל הנוגע להגנה על פרטיותם של הבוחרים ולאבטחת המידע האישי הנוגע להם כמתחייב מהוראות הדין. 

לידי הסיעות והמפלגות נמסר מידע אישי על אזרחי המדינה מכוח הוראות הדין - מידע המוצלב בדרך כלל עם מידע אישי רגיש נוסף שאוספות הסיעות והמפלגות ממקורות אחרים - ועל כן מוטלת עליהן החובה להשתמש במימון הציבורי המוענק להן ובמקורותיהן הנוספים כדי לאבטח מידע זה ברמה הנדרשת והמצופה מגורמים ציבוריים אחראיים וזהירים. על הסיעות והמפלגות להקפיד לשמור על פרטיותם של האנשים שפרטיהם כלולים במאגרים שברשותן, ולנהוג לפי הכללים והמגבלות שנקבעו בחוק הגנת הפרטיות והתקנות גם בעת השימוש במידע מפנקס הבוחרים או במידע המתבסס עליו. בכוונתי להמשיך לעקוב גם בעתיד אחר השימוש שעושות הסיעות והמפלגות במימון הציבורי המוענק להן, לצורך מילוי חובותיהן לעניין מאגרי המידע שבידיהן וכלפי אזרחי מדינת ישראל בתחום רגיש זה".

מסירת דוחות למבקר המדינה באיחור רב

הרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד) לא מסרה למשרד מבקר המדינה את חשבונותיה ואת הדוח הכספי לתקופת הבחירות לכנסת העשרים וארבע. בנוסף, שלוש סיעות המרכיבות את אותה הרשימה - חד"ש, תע"ל ובל"ד - לא מסרו למשרד מבקר המדינה את חשבונותיהן ואת הדוחות הכספיים שלהן לתקופה השוטפת שבין 1.4.20 ל-31.3.21. 

בשל כך, הודיע מבקר המדינה במרץ 2022 ליושב ראש הכנסת כי הסיעות לא מסרו את הדוחות הכספיים למשרדו כנקבע בחוק, ואין הצדקה סבירה למחדלן, ובעקבות כך ובתוקף סמכותו, הוא הורה במאי 2022 שלא לשלם לשלוש הסיעות את המימון הממלכתי שהן זכאיות לו לצורך מימון הוצאותיהן השוטפות לפי חוק זה. 

בתחילת יוני 2022 מסרו שלוש הסיעות האמורות למשרד מבקר המדינה את דוחותיהן הכספיים וציינו כי סיבת העיכוב במסירתם היא עומס שנוצר עקב ריבוי מערכות הבחירות ואילוצי מגפת הקורונה. מבקר המדינה הודיע על כך ליו"ר הכנסת והמליץ, בתוקף סמכותו, כי יישלל מכל אחת משלוש הסיעות 5% מהתשלום שלא שולם להן בשל אי-מסירת דוחותיהן למשרדי במועד.

חשבונות המועמדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה במפלגת "העבודה"

המבקר המדינה קבע כי על המועמדים ליו"ר מפלגת העבודה להעביר לאוצר המדינה את הסכומים הבאים:

מירב מיכאלי - בשל חריגה מתקרת ההוצאה - 7,000 ש"ח.

אבי שקד - בשל חריגה מתקרת ההוצאות ואי ניהול חשבון בנק כנדרש - 15,000 ש"ח.

הוצאותיהם של שני המועמדים חרגו מתקרת ההוצאות המותרת בסכום מצטבר של כ-295,000 ש"ח, כמפורט להלן: הוצאותיה של המועמדת מיכאלי מרב חרגו מתקרת ההוצאות בסכום של כ-91,000 ש"ח (כ-18% מהתקרה), והוצאותיו של המועמד שקד אבי חרגו מתקרת ההוצאות בסכום של כ-204,000 ש"ח (כ-40% מהתקרה); הוצאותיהם של יתר המועמדים לא חרגו מתקרת ההוצאות.

הכנסות והוצאות - על פי דיווחי המועמדים הסתכמו הכנסותיהם במערכות הבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה ב-1,402,426 ש"ח, כולן מתרומות, מהן 909,825 ש"ח תרומות במימון עצמי ובמימון של בני משפחה, 465,810 ש"ח תרומות מהארץ ו-26,791 ש"ח תרומות מחו"ל. על פי דיווחי המועמדים הסתכמו הוצאותיהם במערכות הבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה ב-1,435,776 ש"ח.