facebook

פרסום דוח ביקורת על "פיתוח משק הגז הטבעי"

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום דוח ביקורת  מיוחד על "פיתוח משק הגז הטבעי". ממצאי דוח זה מלמדים שהתנהלות הממשלה על זרועותיה בתחום הגז הטבעי הייתה לקויה ובלתי מגובשת ובכך תרמה להיווצרות מונופול

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום דוח ביקורת מיוחד על "פיתוח משק הגז הטבעי". דוח זה מתפרסם בכוונת מכוון לפני תום מועד השימוע לציבור, שמתקיים בעקבות ישיבת הקבינט בנושא. זאת כדי לסייע לכל הגורמים הנוגעים בדבר ובראשם ממשלת ישראל לצורך קבלת החלטה מושכלת לגבי פיתוח משק הגז הטבעי.

לתגליות הגז הטבעי במים הכלכליים של ישראל בשנים האחרונות, יש חשיבות לאומית ואסטרטגית עליונה למשק הישראלי. הן מבטיחות לו עצמאות אנרגטית ומהוות מקור הכנסה של מסים ותמלוגים.

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא מייחס חשיבות רבה לנושא פיתוח משק הגז הטבעי על כל היבטיו והשלכותיו. בהתאם לכך דוח מיוחד זה, מצטרף לסדרת דוחות שפרסם משרד המבקר בנושא הגז הטבעי אשר עסקו בסוגיות של הבטחת אספקת גז טבעי, הגנה על אסדות הפקה, גביית תמלוגים מההכנסות על משאבי טבע והשפעות סביבתיות של קידוחים בים.

בחודשים יולי 2014 עד יוני 2015 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיהן של הממשלה וזרועותיה לצורך פיתוח משק הגז הטבעי ואסדרתו.

ממצאי דוח זה מלמדים שהתנהלות הממשלה על זרועותיה בתחום הגז הטבעי הייתה לקויה ובלתי מגובשת ובכך תרמה להיווצרות מונופול בתחום זה. הדוח מצביע על היעדר מדיניות ממשלתית כוללת, חוסר עשיה אפקטיבית, פעולה בקצב איטי ואסדרה חלקית. בכך נוצר עיכוב בפיתוח שדה הגז לוויתן וכן שדות הגז כריש ותנין. על הממשלה להתנהל כ"תזמורת הרמונית עם מנצח בראשה". 

משרד האנרגיה הוא האחראי העיקרי לפיתוח משק הגז הטבעי. המשרד לא פעל די ובקצב התואם את ההתפתחויות במשק הגז הטבעי. אי לכך אין מי שמוביל את התחום ומתכלל אותו. המשרד טרם הסדיר נושאים מהותיים, שאינם מוסדרים בחוק הנפט ובחוק משק הגז הטבעי.

הדוח  מצביע על שורת בעיות לגבי הבטחת הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל בתחום הגז הטבעי:

  • יש ספק יחיד – מונופול

  • האספקה מקידוח אחד – תמר

  • יש צינור אחד עם קיבולת מוגבלת

  • אין מאגר לאחסון הגז הטבעי – אילוץ זה מעצים (יחד עם אילוצים נוספים) את הצורך בפיתוח מהיר של שדות נוספים והגביר את הצורך במציאת פתרונות לטווח הקצר בסד זמנים. משרד מבקר המדינה מתריע שבשנים הקרובות אין למדינת ישראל גיבוי להספקת גז טבעי.

  • מאפשרים יצוא מתמר לפני שניתן להפיק גז מהשדות האחרים

 

במשק הגז הטבעי קיימים מאסדרים (רגולטורים) רבים. שום מאסדר אינו יכול להתמודד עם האתגרים בכוחות עצמו ושיתוף הפעולה ביניהם הוא הכרחי. ממצאי הדוח מלמדים שאין די שיתוף פעולה בין המאסדרים . בתחומים רבים תרמו  חוסר האסדרה – עד כדי ריק והיעדר התיאום עיכובים בפיתוח משק הגז שעלולים למנוע ממדינת ישראל לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון במשאב זה.

במועד סיום הביקורת טרם הוקם מרכז מידע לאומי לחיפושי נפט וגז. מרכז כזה יסייע לחיפוש ולהפקה של שדות גז טבעי, יעודד כניסת יזמים ויתמוך בפעילות מחקר ופיתוח.

למרות קיומו של מונופול באספקת גז טבעי, הוועדה לפיקוח על המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד האנרגיה לא גיבשה שיטה ולא קבעה פרמטרים וקריטריונים. כתוצאה מכך טרם הוחלט אם ואיזה רמת פיקוח תוטל על מחיר הגז הטבעי.

על הממשלה לוודא שכל עוד קיים מונופול בתחום אספקת הגז הטבעי, מחיר הגז יהיה תחרותי. לשם כך עליה לבחון את הצורך בשימוש במגוון האמצעים העומדים לרשותה ובראשם פיקוח על המחירים. זאת מתוך איזון בין הצורך לפתח את משק הגז לבין האינטרסים של הצרכנים מול המונופול החזק.

בהעדר פתרון אחסון, בהעדר החלטה של ועדת המחירים בנוגע לרמת הפיקוח על מחירי הגז הטבעי ובעיכוב בקבלת החלטת הממונה על ההגבלים, גיבשו מקבלי ההחלטות את מתווה הגז תחת אילוצים ובעמדת חולשה מול הגורמים הפרטיים.

 לקריאת דוח ביקורת על "פיתוח משק הגז הטבעי"