facebook

נציבות תלונות הציבור נותנת יד לקשיש

בנציבות תלונות הציבור מתקבלות מדי שנה תלונות רבות מאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. הנציבות מעניקה חשיבות רבה לתלונות אלה ובייחוד לתלונות של ניצולי השואה

ב-1 באוקטובר חל יום הקשיש הבינלאומי אשר מטרתו היא להעלות על סדר היום הציבורי את נושא רווחת הקשישים והדאגה לצרכיהם ברחבי העולם. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בסוף 2017 חצתה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים (בני 65 ומעלה) בישראל את קו המיליון בפעם הראשונה מאז קום המדינה.

בנציבות תלונות הציבור מתקבלות מדי שנה תלונות רבות מאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. הנציבות מעניקה חשיבות רבה לתלונות אלה ובייחוד לתלונות של ניצולי השואה. להלן כמה דוגמאות:

הפליה מחמת גיל במתן סיוע לתושב חוזר

המתלונן, אומן שחי שנים רבות בחו"ל, החליט לשוב לישראל במעמד של "תושב חוזר" לאחר ששמע על פרויקט הסיוע לאומנים חוזרים שמפעיל משרד העלייה והקליטה. לדאבונו של המתלונן התברר לו כי הסיוע ניתן לאומנים עד גיל 75, ומאחר שהיה בן 80 בעת שובו ארצה, לא היה זכאי לקבל את הסיוע.

בעקבות פניות הנציבות הוחלט להעביר את עניינו של המתלונן לדיון נוסף ללא הידרשות לגילו של המתלונן אלא רק לעשייתו המקצועית. ועדת הערעורים סיווגה את המתלונן כאומן "מצטיין במיוחד" ומצאה אותו ראוי לקבלת הסיוע.

בהמשך הודיע משרד העלייה לנציבות כי הוחלט שלא להביא עוד בחשבון את הגיל בבחינת הבקשות לסיוע. 

עיכוב בתשלום קצבת אזרח ותיק

ביטוח אזרח ותיק, הנקרא גם קצבת אזרח ותיק, נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה קבועה לעת זקנה. המתלוננת, אזרחית ותיקה שעבדה בישראל במשך 20 שנה, הגישה בפברואר 2018 אל המוסד לביטוח לאומי תביעה לקצבת אזרח ותיק וציינה כי בכוונתה לצאת לשהות ממושכת בבולגריה.

בדצמבר 2018 הגישה המתלוננת תלונה לנציבות תלונות הציבור על עיכוב באישור תביעתה לקצבה.

מהמוסד לביטוח לאומי נמסר כי הטיפול בתביעה התעכב מאחר שהתביעה הועברה בטעות לטיפול אגף אמנות במשרד הראשי, מכיוון שהמתלוננת נחשבה בטעות כתושבת חוץ במדינת אמנה. בעקבות קבלת התלונה התבררה הטעות והתביעה הוחזרה לטיפול בסניף הרלוונטי. לאחר בדיקה אישר הביטוח הלאומי את התביעה ושילם למתלוננת את הקצבה למפרע החל בדצמבר 2017. נוסף על כך, הנחה המוסד את המתלוננת כיצד עליה לפעול אם בכוונתה לשהות בבולגריה יותר משנה.

החזר למפרע של קצבת שכר דירה לעולה קשיש

משרד הבינוי והשיכון מעניק לעולים חדשים חסרי דירה, בתנאים מסוימים, קצבת שכר דירה חודשית על מנת לסייע בקליטתם בארץ.

המתלונן, קשיש בן 94, גילה ב-2017 שמשרד הבינוי והשיכון לא שילם לו את קצבת שכר הדירה בשבע השנים שקדמו לשנה זו. כאשר פנה בבקשה לקבל למפרע את מלוא הקצבה שהגיעה לו, הוחלט לשלם לו את הקצבה רק עבור שנה אחת למפרע.

בירור התלונה העלה כי המתלונן קיבל קצבת שכר דירה חודשית עד אפריל 2010, אך זו הופסקה לאחר שלא נמצא כי פעל בהתאם למכתב ממשרד הבינוי והשיכון בו התבקש לפנות לאחד מסניפי החברות המטפלות בסיוע בשכר דירה ולמלא טפסים כדי לאמת שהוא עדיין מתגורר באותה הכתובת.

המתלונן טען כי לא קיבל מכתב כאמור והבירור העלה כי למשרד הבינוי והשיכון אין אסמכתה למשלוח מכתב זה. בעקבות פניית הנציבות שב ונבחן הנושא והוחלט, נוכח גילו של המתלונן ונסיבותיו, לשלם לו את מלוא הקצבה שלה היה זכאי ממאי 2010.

תשלום למפרע של השתתפות בהחזרי משכנתה של קשישים נזקקים

משרד הבינוי והשיכון משתתף בתנאים מסוימים בהחזרי משכנתה לקשישים שגילם 70 ומעלה. זוג קשישים ניצולי שואה, שמתקיימים מקצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה, טענו כי לא היו מודעים לזכותם לקבל את ההטבה וכי פנייתם למשרד השיכון לא צלחה. בעקבות פניית הנציבות הודיע משרד הבינוי והשיכון כי באופן חריג לא ניתן הסיוע למתלוננים על אף פעולותיו של המשרד לאיתור הזכאים ומיצוי זכויותיהם. עוד הודיע המשרד כי המתלוננים זוכו בהחזרי ההשתתפות לשנים 2011 - 2017.