facebook

דרוש/ה סטודנט/ית לתואר ראשון או שני במשפטים ללשכת נציבות תלונות הציבור בלוד

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
21/10/2021 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

ללשכת נציבות תלונות הציבור בלוד דרוש/ה סטודנט/ית לתואר ראשון או שני במשפטים לעבודה מאתגרת ומעניינת עם תחושת סיפוק ושליחות בחברה נעימה.

נציבות תלונות הציבור עוסקת בבירור תלונות הציבור על גופי השלטון ומוסדות המדינה. העבודה המוצעת כוללת עבודה משפטית ומשרדית המסייעת לבירור תלונות הציבור, לרבות קבלת קהל.

הכישורים הנדרשים: גישה שירותית, אמינות, חריצות, דייקנות וכושר ביטוי טוב מאוד בעברית בכתב ובעל פה.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר יהיה אפשר להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט/ית להתחייב לעבוד 60 שעות בחודש לפחות. 

שעות העבודה גמישות ובלבד שיהיו בין השעות 8:00 ל-17:00.

התשלום: שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית

משך העסקה המרבי הוא עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר או חמש שנים לכל היותר, והכול בכפוף לצורכי המשרד.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, שדרות הציונות 1, מגדל הקיסר לוד. 

תנאים נוספים: לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם במשרד מועסק קרוב משפחה שלו, כהגדרתו בפסקה 13.3 בתקשי"ר. זימון לריאיון מותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. מועמד/ת שיש לו/ה קרוב משפחה המועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/ה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על מועמדים/ות העומדים/ות להתחיל את שנת לימודיהם הראשונה לצרף אישור על קבלתם/ן ללימודים. על יתר המועמדים/ות לצרף לבקשתם/ן גיליון ציונים אחרון. מועמד/ת שלא יצרף/תצרף אישור לימודים או גיליון ציונים לא יוזמן/ תוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים/ות שממוצע ציוניהם/ן הוא הגבוה ביותר מבין המועמדים/ות.

המועמד/ת שיוזומן/תוזמן ירואיין/תרואיין על ידי ועדה, והיא תבחר את המתאים/ה ביותר לאיוש המשרה.

את הבקשה, בצירוף קורות חיים מפורטים וגיליון ציונים או אישור קבלה ללימודים, יש לשלוח עד ליום 21.10.2021 לכתובת הדוא"ל Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת משאבי אנוש, ולציין: "עבור משרת סטודנט/ית לנציבות תלונות הציבור בלשכת לוד".