facebook

כוונה להתקשרות מול ספק יחיד - חברת ארמה בע"מ

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
15/02/2021 14:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
אגף מערכות מידע

תיאור

משרד מבקר המדינה מתעתד לחדש ההתקשרות לקבלת שירותי ניתוח מידע מוניציפאלי באמצעות מערכת 'סיטיפדיה' של חברת 'ארמה' מפתחת המערכת, בהיקף של 96,700 ש"ח.

ההתקשרות תבוצע בהליך ספק יחיד על פי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1992.

להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד לפיה החברה היא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים האמורים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר שמסוגל לספק את השירות מוזמן לפנות למשרד ולהודיע את זהותו של אותו ספק לא יאוחר מ- 15/02/2021 בשעה 14:00.

הפנייה תיעשה לאחראית הרכש והבקרה באגף מערכות מידע במשרד, גברת א.לוי, בדוא"ל ari_lev@mevaker.gov.il