facebook

יפעת מידע תקשורתי בע"מ - התקשרות בפטור ספק יחיד

מאפיינים :

מספר המכרז:
-
סטאטוס:
סגור
בתוקף עד:
27/08/2020 00:00
סוג:
כוונה להתקשרות מול ספק אחד
יחידה מפרסמת:
רכש

תיאור

משרד מבקר המדינה מבקש להתקשר עם יפעת – מידע תקשורתי בע"מ (להלן – יפעת) לשם קבלת השירותים הבאים:

  1. איסוף מידע מהתקשורת הכתובה ומהתקשורת האלקטרונית, כולל עיתונות יומית, עיתונות מקומית, ירחונים, עיתוני פקס, מגזינים מקצועיים, אתרי חדשות באינטרנט, ערוצי רדיו אזוריים וארציים וערוצי הטלוויזיה הארציים והמקומיים (להלן – המידע). 

    המשרד יגדיר מעת לעת את התחומים שבהם דרוש איסוף המידע כולל שימוש באפליקציית "באזזר" ומערכת "אינפור".
    שפות המידע: עברית אנגלית, ערבית ורוסית. אולם ייתכן שיידרש איסוף מידע בשפות נוספות. 

  2. עריכת תמלילים של מידע בעיתונים האלקטרונית ותרגום מידע שהתפרסם בשפה זרה.

  3. שיגור המידע למשרד בדרכים שיקבע המשרד.

  4. מחקר תדמית תקשורתית באופן שוטף ובגין השנים 2019-2020.

ההתקשרות המבוקשת היא התקשרות עם ספק יחיד על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993. להלן מובאת חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד לעניין מעמדה של יפעת כגוף היחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות, לפי מצב הדברים בפועל. 

היקף ההתקשרות הוא עד 312,879 ₪ בשנה (כולל מע"ם).

תקופת ההתקשרות: 1.9.2020-31.8.2021

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לתת את השירותים האמורים מוזמן לפנות למשרד מבקר המדינה בכתב ולהודיע לו את זהותו וזאת לא יאוחר מיום ה 27.8.2020 הפנייה תהיה למר ערן צדוק בדוא"ל: eran_zad@mevaker.gov.il.