facebook

מכרז 46/2020 - שירותי ליסינג תפעולי

מאפיינים :

מספר המכרז:
46/2020
סטאטוס:
פתוח
בתוקף עד:
07/04/2021 14:00
סוג:
מכרז
יחידה מפרסמת:
רכש

מסמכים וטפסים להורדה

תיאור

משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור (להלן - המשרד) מבקש לקבל הצעות לשירותי ליסינג תפעולי לרכבי המשרד.

להלן פירוט המועדים של שלבי המכרז: 

שלבי המכרז 
מועד / מועד אחרון
 מקום/דרך ביצוע
קבלת שאלות המציעים בקובץ אקסל כאמור במסמכים
 28.2.21 שעה 14:00

לדוא"ל: eran_zad@mevaker.gov.il

הפצת תשובות המזמין לשאלות המציעים והודעות של המזמין
 18.3.21 שעה 16:00
בדואר אלקטרוני לנציגים שישלחו שאלות ובאתר המשרד בכתובת: WWW.MEVAKER.GOV.IL
מקום הגשת ההצעות 
תל אביב, רחוב הארבעה 19 קומה 13
בתיבת המכרזים
המועד האחרון להגשת ההצעות 
7.4.21 שעה 14:00
על המעטפה יירשם "מענה למכרז פומבי מס' 46/2020 לשירותי ליסינג תפעולי". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים של המשרד המצויה בתל אביב

תנאי סף:

 1. המציע הוא יחיד תושב ישראל, או שותפות רשומה בישראל כדין, או תאגיד רשום בישראל כדין.

 2. בידי המציע אישורים ותצהירים כנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו–1976.

 3. המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975.

 4. המציע, אשר אינו יחיד, שילם את כל חובותיו לרשם, המופקד על המרשם בו הינו רשום על פי דין, כגון: רשם החברות, רשם השותפויות וכיו"ב, עד למועד הגשת ההצעה. כמו כן, מציע אשר הינו חברה אינו רשום ברשם החברות כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. 

 5. בידי המציע הרישיונות הנדרשים לעיסוק בתחום הליסינג התפעולי על פי כל דין.

 6. המציע סיפק שירותי ליסינג תפעולי לרכב בישראל בפריסה ארצית במהלך כל אחת מחמש השנים האחרונות (2016-2020).

 7. בבעלותו המלאה של המציע, ביום 31.12.2020, 500 כלי רכב לפחות, המוחכרים בשיטת הליסינג התפעולי ללקוחות בישראל.

 8. המציע סיפק ב-5 (חמש) השנים האחרונות שירותי ליסינג תפעולי ל-3 לקוחות שונים לפחות, בהיקף של 100 (מאה) כלי רכב לפחות לכל אחד, כשלכל אחד מלקוחות אלה סופקו השירותים במשך 3 (שלוש) שנים רצופות.

 9. על המציע לצרף להצעתו אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, או אישור ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המסים המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, ונוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. על האישור להיות בר תוקף בשנת המס הנוכחית.

 10. המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום ומאומת כדין על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

 11. על המציע להתחייב כי לצורך ביצוע העבודות על פי ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים, בהתאם להוראת תכ"ם מס' 7.12.9 בעניין "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה". 

 12. ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית לפסול הצעה שלא מולאו לגביה כל תנאי הסף כנדרש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, והיא גם רשאית לאפשר השלמת חוסרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לעקרון השוויון. 

 13. במקרים חריגים מאוד ומטעמים שירשמו, ועדת המכרזים רשאית לוותר על תנאי סף כלשהו, אם יוכח כי יש קושי אובייקטיבי אחר מילויו כנדרש בנסיבות העניין.

המידע בהודעה זו הוא כללי ותמציתי! תנאים נוספים ומסמכי מכרז בנוסח המלא והמחייב של המכרז.