facebook

מבקר המדינה הציג את מתווה ביקורת המדינה

בכנס ועידת המשפט של ישראל הציג מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן את מתווה ביקורת המדינה אשר תיושם בדוחות שיפורסמו בחודשים הקרובים

                                                                                        צילום: ערוץ הכנסת, חדשות​

​מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן הציג אתמול (יום ג', 03.09.2019) את מתווה ביקורת המדינה המתגבשת בימים אלו במשרד המבקר. המבקר נשא את דבריו בכנס ועידת המשפט השנתית ה-8 של ישראל.

לדבריו: "את החודשיים ממועד כניסתי לתפקיד הקדשתי ללמידה מעמיקה ולהכרות עם כלל הצוותים המקצועיים והמסורים במשרד המבקר. כמו כן, בחנו את הנעשה בעולם בקרב משרדי מבקרי מדינה בארצות מובילות, כגון: ארה"ב, אנגליה ועוד. יחד סקרנו את האתגרים השונים העומדים לפתחו של המבקר ובימים אלו אנו מגבשים את מתווה ביקורת המדינה הנשענת על דרכי הפעולה המתקדמים שננקטו בשנים האחרונות במשרד המבקר וכן על מודלים מעודכנים של ביקורת בינלאומית לצד חיזוק הפן החברתי ושילוב כלי ביקורת חדשניים".

המבקר פרש את חזונו: "מיצוב ביקורת המדינה כביקורת רלוונטית ואפקטיבית, הצופה פני עתיד, תוך התמקדות בהלימה ליעדים לאומיים, ראיה רוחבית כלל מדינתית המביאה לידי ביטוי את הערך המוסף של ביקורת המדינה, עיסוק בתחומי הליבה של הגוף המבוקר, התבוננות בעיני הציבור ומיקוד בסיכונים המהותיים המשפיעים על המבוקרים. הביקורת תבוצע במקצועיות, אובייקטיביות ויסודיות בדרך מכבדת ומכובדת".

"בהתאם להנחייתי נתחיל ביישום המבנה החדש כבר בדוחות שיפורסמו בחודשים הקרובים. יישום זה, גם אם כרוך בעיכוב קל במועדי הפרסום שתוכננו, הינו מתבקש היות ומחובתי כמבקר נכנס לעבור על הדוחות וללמוד את כלל הנושאים לעומקם בטרם אאשרם".

המבקר סיים את דבריו בנימה אישית: "הגעתי לתפקידי הנוכחי לאחר שנים רבות כרו"ח העוסק במנהל הציבורי, וכשני עשורים כיו"ר ועדת ביקורת של ג'וינט ישראל וכמנכ"ל ברשות מקומית, בטכניון ובמועצה להשכלה גבוהה. בכל תפקידיי פעלתי בדרך המקדמת יוזמות ומצוינות לצד הפגנת רגישות חברתית, וזאת מתוך רצון לטייב את השרות לציבור. זו דרכי ועל בסיסה נבחרתי ע"י כנסת ישראל. דרך זו באה לידי ביטוי בחזוני כמבקר המדינה ובהתאם נפעל ליישמו".

 

מעיקרי מתווה ביקורת המדינה:

1. ראיה רוחבית כלל מדינתית ואימוץ גישת "מן הפרט אל הכלל"

2. חיזוק הפן של ביקורת המדינה כביקורת חברתית – התמקדות בנושאי ביקורת בעלי אופי חברתי

3. שילוב ביקורות פתע (למשל במוקדי שירות וקבלת קהל)

4. שימוש נרחב בכלי ביקורת משלימים מעבר לעיון במסמכי מקור ותשאול בעלי תפקידים, ובכלל זה: שאלונים לציבור, סקרים, מדגמים ותצפיות – הנגשת נציבות תלונות הציבור לאוכלוסיות הזקוקות לקידום

5. התאמת מודל הביקורת למודלים של ביקורת מתקדמים בעולם: בהם משרדי מבקרי המדינה בארה"ב, אנגליה ועוד

6. שינוי תקציר הדו"ח תוך מתן דגש על ה- TOP 5 (חמשת הממצאים המרכזיים שעולים בדו"ח הביקורת לצד חמשת ההמלצות)

7. קידום חדשנות ויצירתיות בביקורת - הגברת השימוש בכלי ביקורת ממוחשבים, בכריית מידע ממערכות המידע וניתוח נתונים כספיים

8. גיוון סוגי הביקורת לצורך הגברת היעילות והאפקטיביות של הביקורת

9. עדכון תמהיל כוח האדם (שילוב מומחים מתחום מדעי המחשב וניתוח מערכות מידע) וביצוע ביקורות מעקב לוודא שהגופים המבוקרים מתייחסים להמלצות הכלולות בדוחות


מתוך דבריו של המבקר:

התמקדות בהלימה ליעדים לאומיים:

משרד המבקר יעמוד מדי שנה על התחומים המוגדרים כיעדים לאומיים ויבחן את הצעדים השונים אותם ביצעה הממשלה בדרך לעמידה ביעדים אלו. במסגרת כך יבחנו סוגיות מרכזיות, כלל ארציות הנוגעות לתושבים רבים, כגון: סוגית הדיור – התמשכות הליכי בנייה, חיזוק הפריפריה, הפחתת רגולציה / בירוקרטיה ועוד.

ראייה רוחבית כלל מדינתית:

משרד המבקר יבחן כיצד הגופים המבוקרים מטפלים בנושאי רוחב המשליכים על כלל אזרחי המדינה, כגון: בחינת הטיפול בנושא ביטחוני ע"י הצבא והרשויות האזרחיות במקביל. הראיה הרוחבית והערך המוסף של משרד המבקר יבואו לידי ביטוי גם בבחינת ממשקי שלטון מרכזי – מקומי ועריכת ביקורת משווה בין משרדי ממשלה שונים / רשויות שלטון שונות. בהקשר זה משרד המבקר בהובלתי יאמץ את גישת "מן הפרט אל הכלל" - ניתוח ממצאים הנוגעים לפרטים וגיבוש המלצות רוחביות על בסיס הממצאים לטיוב התנהלות הגופים המבוקרים.

חיזוק הפן של ביקורת המדינה כביקורת חברתית:

כמבקר המדינה וכנציב תלונות הציבור אני רואה חשיבות רבה בחיזוק הפן החברתי ובתפקידה של הביקורת להוות פה לקבוצות החלשות בחברה. תפקידי כנציב תלונות הציבור כולל טיפול בכ- 15,000 תלונות תושבים בשנה ואני רואה חשיבות רבה בטיוב הטיפול בתלונות אלו והרחבת נגישות פעילות נציבות תלונות הציבור לכלל הרבדים של החברה - ובפרט למיעוטים.

גם בתחום הביקורת נתמקד בנושאים בעלי אופי חברתי, כגון: טיפול הממשלה באוכלוסיות ראויות לקידום - בין אם המדובר במערך הדיור הציבורי או בהגברת הביטחון האישי במגזר הערבי. נפעל לשלב נגזרות חברתיות בביקורות בגופים, כגון: בחינת מערך הנחות לנזקקים ברשות ציבורית מבוקרת ונקפיד על התבוננות "בעיני הציבור" – אשר תכלול ביקורת על השרות לציבור. לצורך כך נפעל להרחיב את השימוש בהליך שיתוף הציבור ובכלי ביקורת משלימים (מעבר לעיון במסמכי מקור ותשאול בעלי תפקידים). נקיים ביקורות פתע במרכזי שירות לתושב (למשל במוקדי קבלת קהל), נבדוק את השירותים הניתנים לאזרח באתרי האינטרנט ונערוך סקרים ותצפיות. בנוסף, במידת הצורך, ניוועץ עם מומחים מהאקדמיה ונקיים השוואות בינלאומיות כדי לבחון את היחס שבין הנהוג בישראל לעולם, בסוגיות נשוא הביקורת.

התאמת מודל הביקורת למודלים של ביקורת מתקדמים בעולם:

אני רואה חשיבות רבה בעדכון מודל הביקורת והתאמתו למודלים בינלאומיים מתקדמים בעולם, בהם משרדי מבקרי המדינה בארה"ב, אנגליה ועוד כאמור. בהתאם לכך, וכמקובל בעולם, מבנה דוח הביקורת החדש יכלול תקציר TOP 5 אשר יתמקד בחמשת הממצאים המרכזיים בליבת הדוח ובהמלצות המרכזיות לצידן ובהצגת Key Facts (מִסְפָּרִים מְסַפְּרים) אשר יתמצתו את ממצאי הביקורת למספרים ונתונים מרכזיים. הדוח יכלול התייחסות למועילות ההמלצות, כולל, במקרים מסוימים, אומדנים ליחס שבין ההשקעה הנדרשת לתיקון הליקויים והתמורה הכספית שבצדה.

קידום חדשנות ויצירתיות בביקורת:

נגביר השימוש בכלי ביקורת ממוחשבים, בכריית מידע ממערכות המידע וניתוח נתונים כספיים. נפעל להקים יחידת מחקר ולחזק את מנגנון ה- QA הפנימי במשרד המבקר.

גיוון סוגי הביקורות: 

עד היום על פי רוב נעשה שימוש בסוג ביקורת אחד (ביקורת הציות). בהובלת המבקר אנגלמן סוגי הביקורת יגוונו ויכללו תחומים שונים:

ביקורות אסטרטגיות - ביקורות אלו בוחנות את תהליך גיבוש האסטרטגיה בגוף המבוקר והחלופות השונות הרלוונטיות להתפתחותו.

ביקורות פיננסיות - ביקורות אלו עוסקות בנתונים הכספיים, במהימנותם ובסיכונים השונים.

ביקורות תהליכיות - ביקורות הבוחנות יעילות התהליכים בגוף.

ביקורות ציות - ביקורות הבוחנות עמידה בכללי מנהל תקין ובהנחיות חוק ודין.

ביקורות IT - ביקורות המתמקדות במערכות המחשוב של הגופים.

עדכון תמהיל כוח האדם וביצוע ביקורות מעקב לוודא שהגופים המבוקרים מתייחסים להמלצות הכלולות בדוחות:

בדרך זו - לצד בחינת הציות ושמירה על כללי מנהל תקין נבקר ונגביר את היעילות והמועילות. גיוון סוגי הביקורות ישתלב במהלך סדור של הכנת תכנית ביקורת תלת שנתית אשר תכלול לצד נושאים שיבחרו מראש בצורה סדורה - ביצוע ביקורות מעקב להגברת האפקטיביות והתייחסויות הגופים המבוקרים להמלצות הכלולות בדוחות. הגיוון האמור יצריך עדכון תמהיל כח האדם במשרד המבקר וגיוון תעסוקתי בקרב הצוות. לצד עו"ד, רו"ח וכלכלנים - נפעל לגייס מומחי מחשוב ומערכות מידע וכן אנשי מקצוע בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות לשם עריכת ביקורות בתחומי ליבת העשייה של הגופים.

טיוב הממשקים למול המבוקרים:

אפעל להמשך עריכת ביקורת המדינה בדרך מכבדת ומכובדת, תוך מתן ביטוי לתגובות המבוקרים. תשומת לב תינתן גם לעידוד מצוינות ויוזמות בקרב הגופים המבוקרים תוך שילוב מידתי של חיזוקים חיוביים בגין שיפורים ופעולות בולטות לטובה - כאמור בסעיף 15 (ב) לחוק מבקר המדינה.